Fjällporten
Välkomna gott Fjällfolk !

Via denna gemensam hemsida ges goda möjlighet till kommunikation och informationsutbyte. Full transparens för medlemmarnas bästa!

Samtliga pappers distributioner har stängts och detta är vår kanal för dialog avseende föreningens verksamhet.

Glöm inte årsmötet som flyttats till starten av  städdagen kl 08.30, i mitten av september varje år.

Kom även ihåg att såväl fastighetsägare som gäster, ska följa gällande skoterregler och endast åka på anvisade leder inom området, i övrigt förbud att köra i våra grönområden.
Skoterjpg

Vi verkar för god sämja och samförstånd där medlemmarnas fritidsintressen prioriteras högt.

Medlemmars angelägenheter, synpunkter eller andra ärenden relaterat till Samfälligheten, vänligen skicka ett email till ;