Fjällporten
Välkomna gott Fjällfolk !

Via denna gemensam hemsida ges goda möjlighet till kommmunikation och informationsutbyte.

Samtliga pappers distributioner har stängts och detta är vår kanal för dialog avseende föreningens verksamhet.

Glöm inte årsmötet som hålls på påskafton kl 08.30 (ej längre långfredag) samt städdagen i mitten av september varje år.

Kom även ihåg att såväl fastighetsägare som gäster, ska följa gällande skoterregler och endast åka på anvisade leder inom området, i övrigt förbud att köra i våra grönområden.
Skoterjpg

Vi verkar för god sämja och samförstånd där medlemmarnas fritidsintressen prioriteras högt.

Medlemmars angelägenheter, synpunkter eller andra ärenden relaterat till Samfälligheten, vänligen skicka ett email till ;