Våra nyheter


2023-09-19 LÄS OCH FÖLJ ANVISNINGAR FÖR NY SOP HANTERING from 2023-10-19
Vid årsmötet 230916 beslutade årsstämman att vi efter år av ekonomisk fördel med egen container, nu ska ta nästa steg vilket är naturligt då förbättring av renhållning är ett "måste".
Torsdagen 19/10 töms containern för sista gången och därefter finns 3 bruna kärl för matavfall och 6 gröna kärl för restavfall. Dessa uppställda i samråd med Vatten & Miljöresurs samt förare av bil, i ett av föreningen anvisat sopskjul som ordning ställdes under städdagen. I korthet;
1. Sopcontainern avslutas, packas in i en presenning och försöker säljas.
2. Ny sophantering med bruna och gröna kärl, töms var 14:e dag.
3. Tunnorna numreras, Bruna 1-3 och Gröna 1-6. Fyll dem i ordning vilket gör att vi betalar endast för de som är fyllda för tömning. (Ställ inget utanför)

4. Vintertid efter traktorns skottning, ta gärna bort ev snö framför sopskjulet. Antal kan anpassas vartefter vi ser hur verkliga behovsbilden utfaller.
SNABB SORTERINGS GUIDE
- Bruna kärl-- Matavfall (Hämta plastbehållare och bruna pappåsar vid föreningslokalen)
- Gröna kärl--Restavfall (Sånt som blir övre ifrån mathanteringen.)
- Tidningar/kartong/plast/metall, lämnas i kärl vid Skalets torg, nedan Hildings eller nere i byn.
- Återvinningen--Övriga grovsopor
MER INFORMATION
Ni medlemmar är ju Vesslans Samfällighetsförening och besparas utifrån nuvarande ekonomiska situation, ca 17 000kr/år dvs. påverkat vad som skall debiteras ut som samfällighets avgift årligen. Vi har under många år hittills lyckats minska våra omkostnader för renhållning och senaste åren för vattnet då vi verkat för bättre funktionalitet, samordning och förnyelse.
2027 tar kommunen ytterligare ett steg, då kommer fler kärl för de andra produkterna, vi måste då bereda "plattform" för hur samtliga kärl ska huseras. (I andra kommuner brukar de vara gula/blå/grå)

Nu upp till bevis, att vi kan hantera sortering av hushålls sopor på samma sätt som vi gör hemma men nu i våra fjällhus. Glöm inte att informera dina gäster som besöker din fastighet, att det gäller även dom dvs. alla som vistas i området. // Lycka till!2023-09-18 Vesslans Samfällighet på väg mot 50 år
Under helgens styrelsemöte, årsmöte och städdag, bereddes ett flertal bra ting för oss som vistas i området.
- Under årsmötet beslutades en arbetsgrupp för att utforma förslag till att fira "Vesslans 50" lördagen den 13 sept. 2025. Eva D, Johan R och Mia H funderar i samverkan.
- Vägföreningens ordf. Claes G och vägfogden Bo E besökte oss för en konstruktiv dialog kring gemensamma angelägenheter. Två av våra "Vesslor" har engagerat sig i att förbättra såväl fastighetsägares infartstrummor som vägarnas trummor. Olle G har grävt ur in/ut lopp, Mikael H spolat ur trummor och allt har dokumenterats, vilket en kopia lämnats till vägföreningen för fortsatt åtgärd i samverkan. Ni som har EGNA INFARTER/PARKERINGAR som saknar 30cm trummor, uppmanas att gräva in trummor så att det rinner igenom dikena.
- Vid årsmötet beslutade vi att övergå ifrån sopcontainern till gröna restavfalls kärl, så snart som möjligt. Det innebär att fastighetsägare måste sopsortera och inte slänga fel saker i bruna respektive gröna plast kärlen framöver. Tömning ske var 14;e dag och kärl med tillbehör, kommer att stå i uppfört sopskydd bakom föreningslokalen.
- Årsstämman beslutade också att vi utifrån en för introduktion som skett, ska engagera en VVS aktör som ska finnas till förfogande, om/när behov uppstår i vår vattenlösning. I ett första skede, görs en gemensam besiktning av vattennätet/brunnar etc.. utifrån detta görs ett förslag till åtgärder och därefter avropas behövda insatser. Parallellt att vi har någon för av jour/service avtal, under ett år, i den händelse att något akut händer, där ingen egen insats räcker för lösning. Denne VVS firma, kan även utifrån fastighetsägares behov, användas och då utifrån separat affärsuppgörelse mellan parterna. Mer om detta i i egen skrivstycke inom kort, aktören har fått god rekommendation av oss som använt hans företag i närtid. (Klövsjöbaserad)
- Städdagen blir som alltid svår att återge utifrån allas insatser men här följer några av våra medlemmars fantastiska bidrag till vårt område. Slyröjning av våra vägar, ur städning av trummor, filterbyte/rengöring i övre och nedre pumpstation, el renovering/belysning i förrådet, brasan,vägtransport av material,fixande av soptunne skyddet. Säkert nått som jag glömt men stort tack till närvarande och utförda insatser som avslutades i en väl anrättad grillunch, samtliga 60 hamburgare förbrukades i en god gemenskap.
Slutligen för denna gång, under årsmötet talades om hur gott samkväm det är området och att sammankomster, ger möjlighet till fortsatt stark samverkan. Har en idé som jag tänkte prova i vår föreningslokalen framöver, så kolla på denna sida, så förannonserar jag när idén skall testas.

2023-08-25 Inför Årsmötet Lördagen 16 September
Innan uppstart av årsmötet, kommer vi på initiativ av Vägföreningen, att ges tillfälle att diskutera önskemål och frågor rörande vägföreningens service till fastighetsägare. I kontakt med Claes Gozzi som är ordförande, välkomnades initiativet vilket gör att vi kan undvika brevväxling i frågor som vanligtvis uppkommer vid vårt årsmöte och som avser vägföreningen. Så ta chansen, tänkt till och ladda med era funderingar så ägnar vi 15-20 minuter åt att diskutera dessa med Claes.

2023-08-07 INFÖR HÖSTSTÄDNINGEN Lördag 16 September
Lite datorproblem så ingen "kallelse" utan här i löptext. Årsmötet börjar kl 08.30 så direkt i anslutning till att vi är klara, kör vi höststädningen. Lite av årets innehåll;
- Slyröjning längs med vägarna, älgstigen inte att glömma.
- Rensa vägtrummor, prio Vesselstigen

- Elda upp brasan, om vädret är förlåtande. I denna stund är högen enorm.
- Återställa nedtagna vägskyltar, "Vesselstigen".
- Rengöra filter i bägge pumpstationerna.
- Om mankraft finns, byta pump i övre station.
- Svetsa containern.
- Måla containern, om vädret tillåter.
- Ställa i ordning "sopskjul", det som idag står vid Vargen har inköpts och skall användas för "bruna tunnorna" framöver.
- Eldragning med belysning i förrådet.
- Kolla skicket på utmärkningsstolparna vid våra vattenbrunnar, rikta rören om möjligt.

- Gemensam lunch kl 13.00
Välkomna önskar styrelsen.

2023-07-19 FÖRHÅLLNINGSREGLER SOM ÄR BRA ATT HA i ÅTANKE.
1. Roligt att se lite tillbyggnader i vårt område attefallshus, gäststugor och andra fina tillskott. Då vi är mån om vårt eget hushållsvatten finns sedan många år ett beslut ifrån årsstämman, INGA utebad/spa/jacuzzi i Vesslans Samfällighet. Våra vattenstationer klarar inte så stora tappningar och vårt vatten behövs för hushålls bruket.
2. Allemansrättens grundregel är att vi får vistas nästan överallt i vår natur så länge vi inte STÖR eller FÖRSTÖR. Till denna tillkommer hänsyn till hemfridzonen.
3. Hemfridzonen är området närmast bostad eller fritidshus där du inte får störa de boende. Det finns inga generella mått på hur stor hemfridszonen vilket gör att man ska tänka på att inte utöva aktiviteter som stör nära boende. Tillfälligt går att informera närmst berörda vid enskild aktivitet.

2023-07-07 MILJÖ/SOP HANTERING
Vatten och miljöresurs AB inför successivt sopsortering och Vesslans Samfällighet berörd på så sätt att vi from 1/7-2023 inför bruna kärl med pappåsar, för matrester samt tillsvidare grovsopor via containern. Som startlösning har vi fått köpa den "soptunneplattform" som står nere vid Vargen vilket Martin lovat att flytta upp till vår sop plan när traktorn är åter i området. Där kommer tre bruna miljökärl att finnas tillsammans med påsar för matrester vilket då inte skall slängas i containern. Vi tittar även på alternativet att använda gröna kärl 660L vilket verkar fördyra grovsops hanteringen avsevärt, så i tillsvidare använder vi containern. I samtal med V&M Resurs så finns inte alternativet att helt avstå ifrån "gröna kärl/container" utan det krävs att vi har nån form av grovsops kärl. Ett alternativ är naturligtvis att använda så få 660L kärl som möjligt för lägre kostnad och därmed får fastigheterna sopsortera optimalt samt hantera miljösorteringen genom tillgängliga kärl i området samt via återvinnings staitonen. Mer om detta vid kommande årsmöte.

2023-06-23 Trevlig Midsommar.
Under dagen 22/6 genomfördes en uppgrävning av avstängningsventilen för 33:92. Då fastighetsägaren Marcus var väl förberedd med material, kunde hela ventilen bytas. Trolig orsak är att tyngre fordon tryckt/krökt avstängnings stången så att hela ventilhuset  vid vägen var sprucket. Om fordonet kommer ifrån Härjeån, BTEA eller annan, kan tyvärr bli svårt att klarlägga. Läckan kan ha orsakats tidigare och tilltagit den 7/6 när pumpen helt plötsligt gick 4 timmar. Ett varmt tack till Marcus som snabbt tog sig an att leja grävare och att de tillsammans kunde åtgärda skadan. Veckan efter midsommar kommer vi att testa nedre stations pump som stannade då den tömt systemet vid läckaget. (Pumpen testad och allt är återstartat så att nu fungerar nedre pumpstation normalt igen med automatiken.)

2023-06-16 Vattenläckan äntligen under kontroll
Efter stängning ca 07.00 torsdag, försvann under dagen den ca 3x3M stora vattenspegeln som fanns runt avstängningsventil och pumpstationen elförbrukning gick ifrån ca 15KWH/dygn senaste veckan, till näst intill obefintlig förbrukning direkt efter stängning av servisledningen. Fastighetsägaren kommer tillsammans med Härjeån att gräva upp avstängnings ventilen i början av kommande vecka och är själv på plats för att dokumentera. Återstår för föreningen att pröva återstart att "nya" borrhålets pump, vilket var den som under 4 timmar tömde hela systemet och därefter stannade när vattnet var slut. Tillsvidare så produceras vatten ifrån "gamla" borrhålets pump.

2023-06-15 Ny vatteninfo.

Tyvärr visar det sig att vi har fortsatt läckage i nedre området/nedre pumpstation och idag syns fortsatt uppkommande vatten vid 33:92. Därför har idag servisledningen ifrån samfällighetens kopplingsbrunn stängts idag så att 33:90, 33:91 och 33:92 är utan vatten.
Vår teori är att bredbandsgrävningen skadat avstängningsventilen vid 33:92 så att såväl inkommande som utgående vatten, fått läckage. Förhoppningsvis har inte ledningen dragits så att det orsakat skador på dess väg ner till föreningens kopplingsbrunn via de övriga två fastigheterna.
Fastighetsägarna är informerade via epost, denna hemsida och 33:92 personligen kontaktad i söndags för information om läget samt planerande av åtgärd.

2023-06-11 VATTENLÄCKA NEDRE OMRÅDET.
Under torsdags fm 7/6 försvann vattnet till nedre området i vår samfällighet, pumpstationen tömdes helt och pumpen i nya borrhålet stannade därefter. Närvarande i stugor hittade inte direkt något fel utan switchade över till pumpen för gamla borrhålet och fick därefter vatten igen. Tyvärr så föll trycket och under lördagen rapporterade ägare till Renstigen 33:90 att det rann vatten nedför vägen. Mikael U tillsammans med Christer S följde vattnet och kom till avstängnings ventilen för serviseledning avseende fastighet 33:92. Där kom det upp vatten ur marken vilket upphörde när avstängningsventilen skruvades igen och trycket i systemet blev åter stadigvarande.
Jag dvs Björn, har haft kontakt med berörda samt fastighetsägaren för 33:92 som kommer att kontakta Härjeån som grävt för bredband och satt en skåp alldeles bredvid avstängaren. En teori är att de vid grävning ruckat marken så att serviseledningen först släppt lite i inkopplingen till avstängaren sedan vartefter vattnet sprutat ut och av trycket, har ledningen lossnat allt mer och slutligen förorsakat tömning av systemet under de fyra timmar som elförbrukningen skenat pga att pump gått konstant tills vattnet tog slut. Fastighetsägaren verkar för att åtgärda sin läcka vilket ligger utanför samfällighetens ansvar dock behövs en undersökning för att utröna om pump i borrhålet klarat påfrestningen och kan återstartas eller om den behöver bytas ut, tillsvidare används enbart pump/vatten ifrån gamla borrhålet vilket klarar behovet för området.
Lång beskrivning men för de som är intresserade, vet ni mer :-)

2023-04-16 Få förstör för många - SKOTERÅKNING i OMRÅDET
Markägare  och fastighetsägare har framfört missnöje kring hur skoteråkning sker till/ifrån våra avtalade anslutningsleder. Såsom alla VET så är dessa leder reglerade genom avtal samt dispens i samverkan med Härjedalens Kommun, de är utsatta för att fastighetsägare ska ha ett spår att följa såväl in som ut ifrån fastigheten. Tyvärr kan några fastighetsägare inte sköta sig utan kör utanför de beredda spåren och leker "skoterracing" kring anslutningsspåren samt den mark som inte ska köras skoter på. Under påsktiden nu extra tydligt på anslutningsspåret för Lämmelstigens fastigheter.
Alla uppmanas till att använda de anslutnings spår som är avtalade och som vi har dispens för, vad avser in/ut resa med skoter till det större officiella skoterspåret. Ni har alla ett spår som anvisats för er fastighet och inga andra alternativ ska användas. Lever vi inte upp till detta riskeras samtliga anslutningsleder att upphöra. Så tack för bättring och lite respekt för hur skoteråkning ska ske i vårt närområde, uppe på fjället finns oändliga ytor för än mer skoterkul.

2023-04-16 Resume vägföreningens årsmöte.
Utifrån den egna upplevelsen, en årsstämma där förekom många formalia fel enligt min mening. Oavsett åsikter så är det trots så att årsmötets medlemmar röstar och kan låta sina röster påverka besluten, så utfallet blev att ny/sittande styrelse med lite omfördelning av styrelseposterna, fortsätter att verka å medlemmarnas vägnar. dvs valberedningens förslag blev inte aktuellt. En uppskattning är att det årliga underhållet kommer att öka med ca 0,5mkr per år kommande tre år, vilket isåfall påverkar medlemmarnas kostnad framöver. Viktigt för de som är intresserade, är att sätta sig in i materialet och inte minst de ekonomiska detaljerna, för att om så önskas utverka önskvärda beslut på kommande årsstämmor.

2023-03-29 VIKTIGT inför Årets Vägföreningsmöte.
Vi som medlemmar har från tid till annan önskemål om olika saker där Vemdalsskalets vägförening är utförare. Dessa har efter vårt egna årsmöte skriftligen framförts till vägföreningen  dock har konkretiseringen i svaren varit vaga. Nu har valberedningen frågat om jag (Björn( kan tänka mig att verka som  styrelseledamot, vilket jag tackat JA till. Tänkte under ett år se om och isåfall hur, jag kan bidra för fortsatt utveckling i föreningens leverans till oss fastighetsägare. Bilagor nedan framställda av valberedningen inför kommande årsmöte på långfredag kl 08.00. Läs gärna och mer finns att läsa på länken www.vskvag.se

Valberedningen framställan
Valberedningens material

2023-01-16 God fortsättning......

Så tog vi steget in till ett nytt år. Glädjande nog har allt löpt på utan problem under 2022 och med lite underhålls åtgärder 2023, förhoppningsvis inga överraskningar.

Under januari månads början ska alla medlemmar ha fått föreningens faktura för årsavgiften 2023, att betalas senast 28 februari. Saknar du den så hör av dig, kan vara en felaktig epost adress eller annan orsak att den inte nått dig.

Ett tips till er som kanske har mycket gamla värmekablar till servise ledningen, passa på att installera en som ligger inne i slangen under lämplig tid på året, lättast sommaren. Ibland blir det kortslutning på gamla kablar samt att de oftast ligger utanpå slang, svårare att tina vid frysning.

Ett annat tips är att se över snömängden på taken, det har snöat ganska mycket men framförallt drivit, vilket gör att vissa tak har lite snö på ena sidan och väldigt stora drivor på andra sidan.

Ha en fortsatt härliga vintersäsong, kör skoter på lederna och inte på vägarna samt släng rätt sopor i förenings containern.

2022-09-17 Vilken fantastisk dag!
"Vesslorna" samlades för bästa tänkbara samverkan. Arla morgon genomfördes ett av årets två, styrelsemöten och direkt efter följde årsmötet. I nuvarande styrelse konstellation har medlemmar tillsammans verkats sammanlagt 116 år, tacksamt med insatser för alla medlemmars bästa.
Vi tackade samtidigt av de som nu önskat "vila", Karl Nilsson  i valberedningen, Rolf Ullmark och Björn Bernt som revisorer. Vi medlemmar är likaså glada för samtliga nya som under mötet, nu bidrar i verksamhetens funktioner framåt.
Årsavgiften för 2023 fastställdes till 3000kr/bebyggd fastighet och 600kr/obebyggd fastighet, faktureras Januari-23 för betalning i Februari-23.

Därefter tog närvarande tag i dagens "underhålls" arbete. Vädret varierade men vår starka styrka rensade upp så att alla fastighetsägare kan glädjas åt en bra översyn av Vesslans verksamhets delar. Påminner som oftast att inte glas och burkar ska kastas i containern samt att det som läggs på brasan är tillåtet brännbart. Mitt på dagen avslutades med grill lunch och de ca 35st närvarande socialiserade i samlingen, mycket trevligt och ett extra tack till er som "dukade upp" och fixade mat och dryck.
Nu hoppas vi på en bra vintersäsong samt att pågående grävningar fullföljs på ett snyggt och problemfritt sätt. För utförsåkare väntas kommande år en expansion genom att Skistar förvärvat Klyftsvallen vilket är området norr om Skalspasset längs med Trumvallsvägen.

2022-08-01 Att ha i åtanke inför 17/9
Vill med detta meddelande göra alla medlemmar uppmärksamma på följande.
Vi samlas för ett årsmöte och samtidigt umgås för att fixa till lite av de ting som ingår i föreningens verksamhet, kallelse inom kort.
Inför i år ber vi valberedningen och er medlemmar, att söka några ideella krafter till några av föreningens enkla uppdrag framöver. I årsmötes kallelsen finns vilka som skall väljas och för följande är det nu känt att inte omval inte kan ske, därav behovet med nya krafter.
- Två revisorer
- En valberedare
- Under 2023, en kassör
Nuvarande och ett flertal, har under många år av tid, förtjänstfullt verkat för allas vårat bästa. Dax för nya fastighets representanter att göra en ytterst begränsad insats men nog så viktig. Finner vi inte tillsammans en lösning på behovet tvingas vi för föreningens formella uppdrag, söka externa tjänster. Konsekvensen blir avsevärt högre kostnader vilket drabbar allas årsavgifter. Sä tänk kreativt och bjud till, vi ses i september.

2022-06-02
 Under sommaren kommer BTEA att gräva i vårt område då de avser att förlägga samtliga el i mark och ta bort luftburna ledningar samt stolpar. I samband med detta läggs även fiber i grävningen ifrån Härjeån vilket erbjuds anslutning till för de fastigheter som så önskar. Troligtvis kan vi räkna med lite löpande strömavbrott samt lite stökigt i området då maskiner, grävning och kabeltrummor ska fram. Alla har fått brev hem och där finns även kontaktuppgifter till projektansvarig Niklas Pettersson på BTEA 0647-552 15 eller niklas.pettersson@btea.se
Inför städdagen har två röj/sly sågar införskaffats med hjälp av  Peter Björs , separat inbjudan/kallelse kommer dock vill vi påminna om att i år 2022, har vi årsmöte och städdag sammanslaget 220917.
I övrigt fungerar allt avseende föreningens ansvar fortsatt problemfritt och vi är tacksamma så länge som vi kan åtnjuta denna prisvärda service nu då allting kraftigt stiger i pris. Ni som har kommunalt avlopp har fått faktura utifrån ny taxestruktur, detsamma gäller sophantering och kommunalt vatten samt allt annat som ökat såsom el, bränsle, mat osv. Med hopp om en bättre framtid! ha en bra sommar.

2022-02-14 KALLELSE ÅRSMÖTE & STÄDDAG 2022-09-17
Vi beslutade ifjol att slå samman årsmötet med städdagen, enkelt för alla att avhandla allt vid ett mötestillfälle. För mer info, se www.vesslans.se under rubriken "Kallelser". Vi har som vanligt fått lite utökat administrativt arbete då 12 st medlemmar inte betalt sin faktura som förföll, sista januari, tack för förtroendet att även verka som indrivare :-) Lyckligtvis har alla hållbarhets insatser "burit frukt" och senaste åren har vi INTE drabbats av driftsstopp i vårt vattensystem, vilket resulterat i bra kvalité samt lägre kostnader, därav en reduktion i årsfakturan. Ett extra tack till de som gjort förnyelse insatserna vilket vi nu haft glädje av. Men övre pumpstations vattenpump har gått i 18 år så snart dax för ett utbyte, nedre har varit i drift sedan 2016 resp. 2018.
Vi hoppas på mer snö för en bra vinter säsong och nu skyltat ifrån Vesselstigen på våra skoteranslutnings leder, för att inte skotrar ifrån andra områden skall förflytta sig på våra tomt anslutnings leder. Uppenbarligen finns kompetens brister i vad som är "påbjuden officiell skoterled rött kryss och på kartor" och privat blå kryssad led som inte finns utsatt på kartor. Den första som skall användas för allmän skoteråkning dock inte våra privata fastighets anslutningar.
2021-12-16 INBROTTSFÖRSÖK
Vi har haft oväntat besök i området och ägare till Renstigen 2 har tyvärr upptäckt sönderbrutna bläck till förråd och skotergaraget. Lyckligtvis så har de inte kommit in kanske avbrutits, så inget stulet denna gång. Uppmanar er alla att se över era fastigheter samt vara uppmärksamma på ovälkomna besökare. Om ni observerat något som kan vara värdefullt för händelsen, hör av er till webmaster@vesslans.se så förmedlar vi detta till berörda.

2021-12-15 "Få förstör för många"
För några helger sedan när familjemedlemmar besökte några av fastigheterna, kördes snöskotrar på våra vägar samt på myren bredvid Älgstigen. Större delen av myren var brun och grön då den knappt var snötäckt och under vegetationen kastades loss utifrån skotermattorna. Föreningens dispens för in/utfarts leder äventyras och avtalet med markägarna likaså, då vi inte visar att vi kan följa terrängkörningslagen och våra egna bestämmelser inom området.  Markägarna kan göra polisanmälan då skotrar kört  där det inte finns snötäcke enligt terrängkörnings lagen. De få som missbrukar och förstör, bidrar till att vi alla i sämsta fall får köra skotrar till av/på lastnings platser i framtiden. Till nästa år kommer troligen att vara klart med ett ledbolag ägt av markägarna som tillsammans med skoterklubben sköter de leder som kommer att ingå i ett reglerområde dvs avgränsningar med ökad polisiär bevakning är att vänta.
Samma helg slängdes av stugbesökare såväl burkar som glas i containern.  Trots såväl text som större skyltar att detta inte skall slängas i containern, undgårett fåtal personers ögonen och sunt förnuft att följa dessa. Följden blir att sopsorteringskostnaden ökar och vi kommer åter till en avsevärt dyrare renhållningskostnad, vilket drabbar även de som sköter sig.
Så inför jul och stundande helger, låt oss hjälpas åt att fortsatt hålla vårt område i gott hållbart skick. Undvik längre skoterkörningar på våra vägar, körning i terräng såvida det inte är tillåtet och släng endast hushålls sopor. Julafton och nyårsafton, får ni gärna sprida ut er duschtid, vi har oftast hög vattenkonsumtion mellan kl 16.00-19.00 vilket ibland tär på gränsen för vår tillgång.  GOD JUL & GOTT NYTT önskar TOMTEN!

2021-11-08 HJÄRTSTARTARE PÅ FÖRENINGSLOKALEN

Under helgen har monterats en hjärtstartare på föreningslokalens väggavel som är mot sopcontainern. Föreningen kan inte ställas till svars för dess funktionalitet eller hur den används.Den finns där för ett akut behov och användaren behöver lösa handhavandet  för att hjälpa den behövande, En enklare beskrivning är att;
- Öppna locket genom att vrida det moturs, ett larm hörs för att locket är öppet.
- Lyft ut väskan med hjärtstartaren.
- Öppna väskans lock och lyssna till röstinstruktionen.
- Följ röstinstruktionens anvisningar.
Här även en instruktionsvideo ifrån Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=YJWc12sL1Rc

2021-11-01 Faktura för vatten,renhållningen, grönområden & föreningens funktioner.
Under november kommer ni via epost (två via vanlig post) att erhålla fakturan för Vesslans Samfällighet, inte att förväxla med Vemdalsskalets Vägförening som sköter vägunderhållet. Fakturan innehåller som vanligt lite informationstext samt har ett betalningsförfall per sista januari 2022.


2021-09-19 Kort städdags summering.
En grymt trevligt stugsällskap samlades för att tillsammans beta av städdagen. Vesslans område fick en rejäl upplyftning, stort tack till er som hade möjlighet att ansluta och hjälpa till med de olika städ momenten. Vi samlades kring en gemensam grillunch som avslutning och som vanligt, goda burgare med sponsrad dryck av Kalle och Ann-Louise, gott! Några av de saker som avhandlats vid dagens styrelsemöte och tillsammans med närvarande medlemmar.
- Närvarande och styrelsen har beslutat  att införskaffa en hjärtstartare, kommer att monteras på gaveln mot sopcontainern.
- Årsmötet 2022 slås ihop med städdagen, vilket hålls 17 september 2022. (Påskafton utgår därmed)

- Årsavgiften för 2022 kommer att faktureras i November med betalning per sista Januari-22, för bebyggd fastighet 3100 kr och för obebyggd fastighet 600 kr.
Tre nya "fastighetsfamiljer" ifrån Renstigen närvarande och hälsades särskilt varmt välkomna, trevligt utbyte under dagen. Mäklare verkar ha lite svårigheter med "vem och vad" vad det gäller samfälligheterna. Vesslans samfällighet ansvarar för 51 fastigheters vattenförsörjning (eget vatten), renhållning/sophantering (containern), anslutningsleder för skoter och grönområdets skick. Vemdalsskalets Vägförening ansvarar för våra vägars underhålls såväl vinter som sommar. Årsavgifterna är nästa lika vilket kan vara grund för insikten i vad de två föreningarna svarar för.2021-08-16


STÄDDAGEN 18 September kl 09.00-13.00
Inom kort kommer inbjudan under "KALLELSER" och de aktiviteter som vi tänkte skulle fixas samt gemensam grill lunch vid kl 11.30. Trevligt att se er som kan närvara och bidra i samfälligheten i samband med denna sammankomst även om det finns de som "bidrar" löpande mellan stunderna. Inbjudan ska även finnas i informationsskåpet på föreningslokalen. // Ses på fjället.

2021-04-14
Så genomfördes årsmötet ute på containerplan 3/4 med en minimerad samling av fastighetsägare. Dess genomgång och beslut finns att läsa i protokoll under "ÅRSSTÄMMOR".
Tyvärr har gästade besökare i våra stugor lässvårigheter, gäller skyltarna som finns på sopcontainern samt vad som är tillåtet avseende skoterkörning. Ett flertal samtal har nått mig och för allas bästa, informera de som vistas i era stugor.
Vad avser sopcontainern så stiger kostnaden då sorteringen måste ökas pga felaktigt avfall, vi som kämpat för att minska våra kostnader!
Vad det gäller skoteråkningen så har samfälligheten avtal med markägare och en dispens ifrån kommunen, äventyras detta så får vi i sämsta fall stänga in/ut farter och därmed får ni köra skotern på släp.
2021-02-12 Kallelse/Inbjudan Årsstämma, finns nu under "Kallelser".
Som vanligt har de betrodda varit flitiga och knåpat ihop kallelse/verksamhetsberättelse samt bokslut. Bara för er medlemmar att ladda ner, läsa och begrunda inför kommande möte. Bra om ni tänkt till vad avser ordförande som nu utöver tjänstgöring sedan 1993, nu suttit i denna roll i 10 år och fortsatt sammansättning av de olika förtroende uppdragen.
Har under veckan bedrivit "inkasso verksamhet" då vi haft/har 12 st som inte betalt fakturan, just idag 5 färre efter påminnelser så 7 st återstår. I övrigt har det varit lite extra kyligt så om ni inte sett om ert hus på längre tid, tips är att kolla värmen samt snömängden på era tak, själv hade jag ca 1,5 meter på nordvästra sidan dock mindre på andra delar.

2021-02-07 Ansvar & Respekt!
Tidigt under föregående höst informerades via denna "hemsida", årsmötet och sedan vid faktura utskick i november 2020, om såväl belopp som betalningsförfall. Trots det så har nu 25 % av föreningens medlemmar inte betalt årsavgiften för 2021 avseende föreningen, vatten, grönområden och sophanteringen. Ordförande och styrelsen gläds åt extra arbetet att såväl skriftligen som muntligen via telefonsamtal, tillägna tid åt att säkra att dessa medlemmar fullföljer sina åtaganden som fastighetsägare och som är in förrättade i en samfällighets förening. Så det vore trevligt om ni tog ert ansvar och därutöver visar lite respekt för de insatser som görs av flera medlemmar för att minska era kostnader och upprätthålla god funktion av samfälligheten. Så sent som idag har Lars Inge skottat av föreningshusets tak, mycket snö i området nu och fler goda insatser är pågående för ständigt förbättrande.
2021-01-17 TIPS!
- Betala din föreningsfaktura den sista januari, saknar du den? kontakta kassören.
- Under en längre tid är det 10-20 grader minus i området, säkra att värmen fungerar i er fastighet.
- Vi har fått och beräknas få ytterligare större snömängd under kommande vecka, kolla era hustak om ni är osäkra på vad de tål för belastning.
- Informera om ni har stuggäster som åker skoter, vad som gäller för Vesslans Samfällighet och om åkning till och från fastigheten samt att följa lederna in/ut ur det bebyggda området.
2020-10-04 Några punkter från styrelsemötet och årsmötet
Bägge protokollen finns nu på hemsidan dock ännu inte justerade så de får betraktas som "proforma" tills justerare sammanstrålat på fjället.
- Faktura för 2021 planeras att skickas ut nu i november för betalning senast sista januari-21. Bebyggd fastighet 3800kr samt obebyggd fastighet 600 kr. Såsom tidigare ett "frivilligt bidrag" om 200 kr kan adderas till för de som inte haft möjlighet att delta på städdagen.
- Nästa styrelsemöte och årsmöte för 2021 äger rum som vanligt på påskafton 3;e april kl 08.30, troligen fortsatt ute med hänsyn till COVID 19.
- Nästa års städdag är planerad att äga rum 2021-09-18 kl 09.00
Med förhoppning om en problemfri vinter för oss alla och att ni som ännu är osäkra på var er servise ledning har sin avstängningsventil, läser den skylt som finns på närmsta kopplingsbrunn där er fastighetsbeteckning skall finnas med. (Fortsatt osäker, fråga Olle eller Lars Erik vid tillfälle) Därutöver rekommenderar vi att alla också har en avstängningsventil inne i huset för inkommande vatten, bra att stänga vid avresa och att använda då kran eller annat VVS arbete skall genomföras.
2020-09-21 SÅ VAR DET GJORT!
Under lördagen träffades vi för styrelsemöte, årsmöte och gemensam "städdag".  Styrelsemötet avhandlades i rask takt då vi för stunden inte har några större ärenden att hantera, några nya idéer presenterades bl.a. tankar kring en Områdeskarta som skulle kunna finnas på vår föreningslokals fasad. Årsmötet hölls pga. pandemin ute och solen lyste så att vi snabbt kunde klara av årets punkter. Därefter var vi ett trettiotal "Vesslor" som fixade till årets städdagspunkter, röjning, plogpinnar, pumpshus fasader, pumphus rengöringar och målning av sopcontainern. Ris vid brasan kommer att eldas när regn/snö ankommer senare i höst. Som sig bör, samlades alla för en lunchburgare serverad enligt gällande COVID tillämpning och ett glatt gäng, avslutade mellan 12-14 i goda vänner lag. Ett tack till alla som kom och bidrog samt ett extra varmt tack till "Kalle" som under många år tillfört vald dryck till lunchen utöver allt annat gott som ni alla fixade.
Bara så ni vet,  föreningens debiteringen för 2021 som kommer i november, blir denna gång 3800 kr för bebyggd fastighet och 600 kr för obebyggd, enligt gällande stadgar och dess omfattning för Vesslans Samfällighet.

2020-08-05 ÅRSMÖTE & STÄDDAG
Lördagen den 19/9 kl 08.30, träffas vi UTE för att genomföra årsmötet samt därefter, lite städning. På anslagstavlan vid föreningslokalen, finns också en inbjudan uppsatt sedan mitten av juli.
Städdagen blir lite kortare men vi är effektiva och håller avstånd för att värna om vår hälsa.  Tänkte oss en grill lunch ca 12.30 där de som sköter maten, serverar er istället för självplock såsom tidigare år. Aktiviteter är i korthet;
- Dikesröjning med plogpinnar. (2 röjsågar samt bilmaskin har hyrts)
- Brasan
- Slyröjning med rötter runt pumphusen, två lag om 4-5 personer. (Spett, såg, fyllhacka)
- Måla sopcontainern, 4-5 personer.
- Filterrengöring pumpstation.
Så vi ses på fjället.// Mvh Styrelsen
2020-03-23 VIKTIGT
Vi har beslutat att flytta på årsmötet under rådande omständigheter. Tiden flyttas från 11/4 till städdagen den 19/9 och vi hoppas att alla förskonas från allvarligare problem som just nu ruskar om oss i världen. Är det så att ni har något extra angeläget ärende, hör av er till oss i styrelsen. Inför påsken hoppas vi konstigt nog, på färre besökare i området då många verksamheter tvingas stänga ner, vilket förhoppningsvis minskar spridningsrisken för de som väljer att ändå besöka Vemdalen. Nu är det viktigt att ta ansvar och vara starka, tillsammans.

2020-02-29 TJUVAR I OMRÅDET
Har fått låset till släpvagnen avkapat dock stod vagnen kvar, denna gång. Troligen förberedelser för att koppla på men blivit avbrutna eller tänkt sig att hämta den senare. Klart är att vi har objudna gäster som prospekterar i vårt område och därför uppmanas att vara uppmärksam på era hus och tillhörigheter. Gärna lite extra koll på bilar och/eller individer som ni inte känner igen eller som på något sätt, verkar "sökande" i området.
20-01-30 KALLELSE/INBJUDAN ÅRSSTÄMMAN PÅSK 2020
Nu finns under "Kallelser" inbjudan för årsmötet, verksamhetsrapport 2019 samt bokslut 2019. Välkomna när så är dax.

2020-01-27 FÖRBUD FYLLA BADTUNNOR/POOL
Vill påminna om att vi primärt använder vårt vatten för hushållsbruk och att våra pumpstationer inte klarar av att leverera 2-3 kbm under en timme för fyllning av badtunnor/pool. Ni som fastighetsägare bidrar med att säkra så att även besökande gäster, känner till vårt behov av att hushålla med vattnet. I de fall vi kör slut på borrhålen/pumparna kostar det ca 30 TSEK för material samt arbete och att del av stugorna i värsta fall blir utan vatten under den tid som en pumpstation är stängd. Vi har genom åren utökat kapaciteten med fler borrhål samt större lagringskapacitet, nu under våren ytterligare en åtgärd på gång i nedre pumpstation. Därefter har vi använt all yta som finns i pumpstationerna för "vattenkapacitet" och måste vi skapa än mer kapacitet, finns två alternativ, bygga egna "vattentorn" med mer lagring samt bättra på tekniska lösningen eller så ansluta när så är möjligt, kommunalt. Bägge alternativen ganska kostsamma per fastighetsägare.
Nu har de som läst, fått lite mer information. Hur de som inte läser förhåller sig till föreningens riktlinjer och uppdrag, är svårare att sia om:-)

2020-01-17 Bredband via fiber
I vår ambition att serva föreningens medlemmar har Johan Z undersökt olika bredbands möjligheter och just nu, önskar Härjeån göra en snabbundersökning av intresset. Därför kommer ni troligen inom kort att erhålla en förfrågan och för att säkerställa intresset, bra om ni besvarar detta. Härjeån har idag framdragit fiber längs med gamla landsvägen samt till Solvargen, vilket gör att de KANSKE överväger att anlägga fiber för färre intressenter än vad tidigare operatörer IPonly och Telenor accepterade. Om ni får en apropå så vet ni som läst detta, vad det handlar om.

2020-01-13 God fortsättning och glöm inte att.....
Per den sista januari-20 betala fakturan för Vesslans Samfällighet som primärt avser föreningen, vatten och renhållningen. Vid frågor, kontakta kassör eller någon i styrelsen.

Vi hade en rekordstor elförbrukning vid årsskiftet i pumpstationerna och lyckligtvis, inget avbrott i vattenförsörjningen. Numera står det ca 3-5 bilar/fastighet vid storhelger, så behovet av vatten blir naturligtvis större vid dessa tidpunkter och då än viktigare, att om möjligt, att alla bidrar på sitt sätt. Vill påminna om att utöver vad föreningen kan göra för att optimera i befintliga pumpstationer. kan ni som fastighetsägare sörja för;
- Snålspolande toaletter, typ 6 resp 3 liter.
- Diskmaskin
- Inga pooler/jazzuci fyllningar.
- Duschande fördelat över andra tider än kl 16-18, även stryp brickor kan användas.
- Egna initiativ som bidrar till att vi alla hushållar med vattnet till allas vår fördel.
Vi kommer under 2020 att förstärka nedre station såsom gjorts med den övre, med ny plattform för tryckkärl och utökad magasinering av vatten, medför förhoppningsvis att vi klarar "förbruknings peakar", än bättre. Oavsett kan pumpstationerna inte leverera mer vatten för konsumtion än vad pumparna pumpar upp, baserat på den til lrinnning av vatten som finns i befintliga borrhål. Idag klarar vi ca 2 kbm/timme under 1-3 timmar som max per pumpstation. När vi är 10-15 personer vid stora helgdagar i stugorna, frestar vi på gränserna trots att vi senare år utökat kapacitet med fler borrhål och större magasinering.

Kommunal anslutning kostar naturligtvis mer men minskar behovet av ideella insatser. Andra alternativ är att i framtid bygga större vattenmagasin och en annan teknisk lösning, för att lagra mer vatten under de tider då konsumtionen är mindre. Texten ovan för att informera och involvera oss fastighetsägare.

2020-01-10 Skoter anslutningsleder-Information
Vill påminna om att det är varje fastighetsägares ansvar att själva och/eller gäster, följer de regler som finns för våra anslutningsleder som föreningen i samverkan med markägare och kommun, har gällande dispens för. Det sker ibland, att framförande görs på tomter eller mark som inte ingår i vad som avtalats mellan parterna. Påminner även om de regler som gäller på de leder som Vemdalens Skoterklubb vårdar omsorgsfullt, för att vi fortsatt ska få behålla det som allt färre fjällområden har, fri åkning inom östra Härjedalen där så är tillåtet. Tyvärr missbrukas ibland detta och skoteråkare följer ibland inte gällande bestämmelser för "Terrängskörningslagen" eller de anvisningar som skoterklubben satt ut, vilket leder till skador för markägare och så småningom, inskränkningar för de som åker skoter.

2019-12-09 Ny info angående förrättnings förslag i Vägföreningen

Troligen har fastighetsägare/markägares reaktioner utifrån Vägföreningens styrelse och deras önskan, utverkat nedan som finns att läsa på Vägföreningens hemsida och FB sida.
"
Hejsan alla medlemmar
Lantmätare Malin Persson ringde mig för en liten stund sedan och meddelade att ”de nya exploatörerna” drar tillbaka sitt ärende angående ombildande av GA28, vår vägförening och istället yrkar på en utfartsrätt.
Det innebär att mötet på torsdag är inställt.
Jag tackar för allt engagemang och återkommer med mer info senare "2019-12-02 Vesslans Årsfakturering 2020
Under dagen har ni fått fakturan för Vesslans Samfällighet vilket bl.a. omfattar förenings ansvaret, vattenförsörjningen och renhållningen. I år med lite mer beskrivet vad vi alla betalar för och en jämförelse med vad en kommunal lösning kostar som alternativ.  Bebyggda betalar 3500kr och obebyggda betalar 600kr, skall vara kassören tillhanda sista januari 2020.

Många har hört av sig om Lantmäteriets utskick. I dagarna fick vi ett brev där Lantmäteriet tydligen har för avsikt att "smyga in det ny exploaterade området till Vägföreningens ansvar. Angrepps sättet är att ha minimal framförhållning, lägga beslutsmöten under veckodag samt utan beaktande av konsekvenser för befintliga medlemmar. Vägföreningens organisation, beredskap och maskinförmågor saknar grund för att i nuläget sköta det nya området, se Vägföreningens hemsida. Vägföreningen delger tankar om att inte utföra snöröjning på tomterna framöver pga gällande förrättning samt det kommande utökade ansvaret. Dax för alla att åka SUV med fyrhjulsdrivet och ha en snöslunga i huset,  se till att hålla oss kuranta för att sköta oss själva. Kanske får vi gå i "snöslungebredd" för att röja våra vägar i framtiden ;-), oroväckande hur offentlig sektorn ser på utvecklingen i vårt fina turism område.
Exempel på brev från oss som fastighetsägare alternativt via fullmakt eller eget deltagande på mötet 191212.
Brevexempel

2019-10-22 Lantmäteriets utskick - Försök till förtydligande

I dagarna har vi som fastighetsägare fått ett utskick från Lanmäteriet avseende "omprövning av Vemdalens Kyrkby GA:28". I kallelsen är det näst intill omöjligt att tyda kartan och kanske än svårare att förstå bakgrund och innebörd. Ska efter bästa förmåga i korthet försöka ge lite KLARTEXT till ärendet.
- Kommun har beviljat utbyggnader och exploatörer nu byggt ett nytt område mellan stora parkeringen och upp mot Susanns väg, därmed nya fastigheter och så även nya vägar.
- När nu detta är klart vill de "sent påkommet" snabbt förätta in vägansvaret i vår vägföreningen som precis upphandlat entreprenörer för att klara av de 997 fastigheter/vägar som redan finns föreningen ansvar.
- Utmaningarna är flera. På samma sätt som i vår egna förening, att finna individer/kompetens som engagerar sig för att lösa föreningens ansvar. Föreningen är en av de större i Sverige och ansvaret skulle öka med ca 10 % till, vilket inte är beaktat i den upphandling som gjorts för bl.a. snöröjningen. Detta ärende har tillkommit efter och det nya området kräver i del snöröjning med frakt av snömassorna. Vägföreningen är INTE organiserad och dimensionerad för att med kort varsel ta sig an en så stor utökning, risker finns vilket kan ha påverkan på såväl ekonomi som utförandet av ansvaret och underhålla av de vägar som vi idag har till fastigheterna.
Så du kan antingen "SAMTYCKA" eller fram föra ditt "NEJ TACK" till Lantmäteriets. Om fastighetsägarna ej önskar att detta skall ingå i nuvarande vägförening, bildas troligen en egen förening för deras intressen och vägar. Problemet växer då kommunen beviljar allt fler tomt exploateringar utan att ta ansvar för vägnäten i Vemdalsskalet. Skulle kunna liknas med att vi får 5-10 nya tomter att lösa vattenförsörjningen för, vilket direkt skulle innebära brist på såväl vatten, pengar och resurser för att lösa behovet och oerhörda extra arbetsinsatser för kapacitet. VIKTIGT ATT DU DELAR DIN ÅSIKT TILL LANTMÄTERIET INFÖR DERAS FÖRRÄTTNINGSMÖTE.
2019-09-16
Varmt tack för allas insatser under städdagen. En liten summering av era insatser såsom följer;
- Övre pumpstation har uppdaterats, tryckkärl har ominstallerats och utökats för att förstärka kapaciteten. Motsvarande kommer att ske i nedre station efter påsk 2020.
- Väggrenar, sly, ris, plogpinnar mm. fixat.
- Ny brokvist och anslagstavla, fixat.
- Filterrengöringar och tryckkärls kalibrering, fixat.
- Väg/namn skyltar, nedplockade och uppfräschade, fixat.
- Nya skoterkors, utsatta och följer den de av led som vi har tillstånd av via markägare samt kommun. Osäker på vad som gäller, se aktuell ledkarta på vår hemsida, fixat.
- Omhändertagande av en jätte brasa som samlats ihop ned på myren, fixat.
- Nytt altandäck till föreningsdörr samt förråd, fixat.
- God lunch med tillhörande utmärkt dryck samt kaffe och andra godsaker, fixades till alla närvarande.
- Har säker glömt nått av allt som gjorts men ni får vara förlåtande.
Vid styrelsemötet fastställdes att årsavgiften för 2020 beräknas bli 3500kr/bebyggd fastighet (4100kr ifjol) och 600kr/obebyggd, såvida inte renhållningen kommer med större taxeförändringar inför nästa år. Utdebiteras innan årsskiftet för betalning sista januari 2020.
Glöm inte att samverka med valberedningen inför årsmötet 2020, så att vi har säkrat successionsplaneringen i föreningens verksamhets funktioner.
Fjället bjuder på fina höstfärger, njut och med förhoppning om en riktigt bra vinter säsong ;-)
2019-05-12 Ytterligare vatten förbättringar
I vår strävan att försöka klara vatten försörjningen långsiktigt har vi nu beslutat för att göra ytterligare förstärkningar. Detta sker genom att vi tillför ännu ett tryckkärl i respektive pumpstation och att befintliga ominstalleras så att de går att "tappa ur" för att årligen kunna kontrollera/justera in så att trycken är rätt. Trycket i blåsorna vid tomt kärl skall vara 0,3 kg lägre än starttrycket på pumparna vilket då blir 2,2 kg per kärl. Vi kommer beakta att införa en vattenmätare vilket underlättar för att se såväl uttagsmängden vid större helger som eventuellt läckage. Installationsarbetet kommer att ske troligtvis innan städhelgen av ett ideellt arbetslag och materialet är beställt.// Trevlig Sommar önskar Styrelsen
2019-04-21 Vattenproblem, framför allt eftermiddagar kl 16-19 då alla duschar. -  Information
Under påskhelgen har vårt område en mycket hög besök frekvens och vattenförbrukningen blir enormt hög, i samband med att fastigheternas besökande har behov av större vattenmängd. Ett flertal stugor har 4-6 bilar på sina parkeringar vilket innebär gissningsvis 8-12 personer dvs 2-4 normalhushåll. Såväl långfredag som påskafton var förbrukningen på eftermiddagarna så stort att våra borrhål töms på vatten och det tar minst 3-5 timmar innan de har fyllts av nytt inflöde, troligen beror detta på att alla efter en skön fjälldag, har vid 16-19 tiden behov av vatten och inte minst, duschar. Tyvärr kan inte vattenstationerna leverera mer vatten och fastighetsägare uppmanas att ta hänsyn till vattenbehovet, exempelvis duscha kortare tider och om möjligt, sprida ut behovet över dygns perioden. Då även kommunen har problem med att försörja tillväxten på Skalet och vi står på kö, så måste vi efter bästa förmåga hushålla med vårt vatten tills annan lösning finns på plats. I sämsta fall kommer vi att behöva "besiktiga" respektive fastighet så att vi vet att alla stugor har vidtagit egna åtgärder såsom exempelvis;
- Strypbrickor i duschar.
- Snålspolande toalett stolar, vanligtvis 6 resp 3 liters valbara spolknappar.

- Diskmaskiner
Styrelsen och de som kan våra vattenstationer agerar så gott det går när detta problem uppstår men vi kan tyvärr inte tillföra mer vatten med nuvarande förutsättningar så även ni som fastighetsägare måste bidra till att i möjligaste mån, påverka ert behov och konsumtionsmönster. Om vi dessutom tömmer borrhålen ofta, går pumparna sönder och då finns ingen möjlighet till att ta upp vattnet när borrhålet återfyllts, än värre problem för oss alla. Normalt klarar vi övriga delar av året men det är omöjligt att förse alla vattnen behov när många stugor är välfyllda i samband med större helger såsom jul, nyår och påsk.
Mvh//Styrelsen


2019-03-06 -- Kallelse till årsstämma 2019 & Verksamhetsbeskrivning 2018.
Nu finns under "KALLELSER" underlag för kommande årsmöte den 20;e april. Styrelsen träffas första och därefter samlas medlemmarna i vår föreningslokal. Inga motioner har inkommit men vi uppmanar de som tänker delta, att tänka till om det är något som ni tycker vi skall göra inom ramen för de stadgar som föreningen förvaltar. 
Efter alla och allas insatser 2018 har allt fungerat klanderfritt och vi vet att det inte är en fråga OM utan NÄR, nya insatser kan komma att krävas. I den bästa av alla världar så om inte akut, så kan vi lösa det mesta under höstens städdag, vi är åtminst
2016-12-05 - Renhållning & snöröjning.
Har idag agerat i några gemensamma föreningsärenden på begäran och utifrån egna reflektioner.
1. Härjedalens Kommun har ännu inte fastställt renhållningskostnaden för 2017 vilket gör att vi inväntar besked innan Samfälligheten fakturerar årsavgift och renhållning 2017.
2. Kontakt med Vägfogden angående snöröjning kring sopcontainern och att vi får detta skött, så att tömning kan ske utan problem samt att vi kan gå fram till containern.
3. I kontakt med vägfogden (Jan-Olov) och vägföreningens ordförande (Peter) även berört att de nya maskinförarna verkar ännu inte riktigt bekant med området vilket gör skillnad i snöröjningen jämfört med tidigare år.
4. Vi har under oktober skickat in en begäran om förnyelse av dispens för användande av våra skoter anslutningsleder till kommunen. Gissar att pågående utredning om östra härjedalens skoterleder kan påverka tid och utformning av kommande beslut. Vi är dock tacksamma för våra leder som bidrar till ökad trivsel och minskad skotertrafik på våra vägar.

Beklagligt att vi som vistas i området inte KAN LÄSA, släng inte tomflaskor och burkar i sopcontainern, den är till för HUSHÅLLS SOPOR.

2016-11-15- Nyheter
Vintern är på G och lite värme och beaktande av vattenavstängare, är några viktiga skadereducerande åtgärder i våra stugor. En av områdets "nybyggare" på 70-talet, Marianne Hålldén har precis sålt sin stuga, vi tackar för den tid hon vistats med oss i området och välkomnar nya ägare, Pär och Maria Mårtensson från Huddinge. Inom kort avser vi att skicka faktura för vatten och sopor 2017 dock inväntar vi taxesättningen som ännu inte är klar från Härjedalens Kommun. Senaste protokollet från styrelsemötet finns nu för den nyfikne under "STYRELSEN/PROTOKOLL". Vi ses på fjället mvh fr styrelsen.

2016-09-17-Städdagen
Vilket "järngäng"! Först lite samling för att snabbt utbyta lite information om vad som hänt sedan Årsmötet i påskas och det är en hel del. Raskt vidare och ett 40 tal Vesslans medlemmar fann snabbt till handling för att fullfölja dagens arbets lista. Vägdiken röjdes, plogkäppar och nya 30-skyltar kom på plats, sly krattas och fraktades till brasan där "lag eld" fick det varmt om kinderna. Övre pumpststation som gått "ensam" sedan påsk hade ett rejält igensmutsat filter och allt rengjorde vilket också skedde med våra nyårs lampor som likaså krävde liye extra omsorg för att vara funktionsdugliga framöver. Sopcontanern blev riktad, svetsad, slipad och fixad för att slutligen målas. Efter allas goda insatser så samlades vi till en gemensam lunch med grill och dryck, härlig stämning och många underbara skratt. För några av oss följde några timmar till annan dagens var till ända och vi kan stolt luta oss tillbaka, tacka varandra för en som alltid, trevlig dag och väl utfört samarbete vilket gör området bedårande vacket.Ett extra tack till er som bidrar med maskine och verktyg, vilket än mer underlättar i samband med våra insatser.
2016-08-14- Vatten och lite annat
Björn och Lars-Erik har under våren träffat och samrått med Brunnsborrarna vilket nu bl.a. resulterat i ett nytt borrat vattenhål.

4/8 Gick startskottet och tillsammans med Brunsborrarna borrade vi först 70 meter vilket gav vatten men vi beslutade att borra djupare för ökad vattenmängd såväl i tillringning som i vattenmagasin, slutade på 160 meter.
11/8 Samlades Björn, Lars-Erik, Lasse, Janne, Olle och vår suveräna grävmaskins vän Jocke för att gräva in den nya borrningen till nedre pumpstation, installera ny pump, rengöra filter, dra el, isolera grävning, mark bereda. I samband med detta ordnades även så att sopcontainern ny står på två betongbalkar 5 cm ovan mark för att minska risk för genomrostning samt att några icke märkta huvud avstängare identifierades och märktes i vårt vatten system.

En intensiv arbetsdag i goda vänners lag som på ett fantastisk sätt slutförde arbetet. En extra smart anslutning är gjord så att båda nedre stations vattenhål är tillgängliga att hämta vatten ifrån. Detta för att spara det "gamla vattenhålet" som en extra reserv om vi av någon anledning skulle behöva tillgång till ännu mera vatten.

Vi hoppas nu att "vår generation" är vattensäkrad dock vädjar vi till er som har badtunnor att när ni fyller dessa, kanske tappa vatten lite mer långsamt över några timmar och en bit in på kväll/natt innan användandet. Huvudorsaken till vårt vatten är naturligtvis att försörja hushålls behovet.

Vi ses på städdagen, kallelse kommer inom kort, välkomna!.

2016-06-20 - El
Föreningen har i veckan omförhandlat elavtalen för de två abonnemang som försörjer våra åtaganden. Elpriserna är just nu ovanligt låga och det kan vara idé att se över ert elavtal. Föreningen tecknande ett 3 års avtal from Nov-16 till 31,4 öre/kwh.

2016-06-20 - Vatten
Föreningen har sedan en tid efter påsken åter tvingats stänga nedre pumpstation då vårfloden trängt ner i sprickor och medfört att filtret slammat igen vilket då ger brunt vatten.
Den 13/6 träffade vi Brunnsborrarna från Lit som kommer att borra ett nytt vattenhål i nedre station i början av augusti-16 vilket innebär att grävning och anslutningar just nu planeras till 11-12/8. Därmed hoppas vi att vattenförsörjningen löses så att vi framöver har två väl fungerande stationer, vilket fortsatt ändå kräver 1-2 filter rengöringar/år.

2016-05-26
HERAB tömmer vår container på följande veckor sommar-höst. 24,27,30,33,37,41,44,48,51 och 52.

2016-02-11 - HERAB´s önskemål

HERAB tömmer vår container på torsdagar följande veckor; 2,4,6,8,10,12,14,16,21 och 24. Ser ni när ni slänger sopor att det är snö/is uppe på tömningsluckorna så är de tacksamma om vi kan hjälpas åt att enkelt ta bort detta.

2016-02-01
Nu finns kallelse/verksamhetsrapport och bokslut för 2015 under "KALLELSER" och inför årsstämman 2016. Tack för alla inkomna betalningar endast EN återstår och vi hoppas lösa det genom en påringning. Ha en fortsatt god vintersäsong och vi ses på påskaftons morgon i föreningslokalen.//Styrelsen

2016-01-11 PÅMINNELSE
Ni som inte betalt enligt anvisningarna nedan daterat 2015-10-06, ett tjugotal, se till att omgående betala årsavgift, nytt borrhål och sopavgiften för 2016. Er tidigare fakturering från Härjedalens Kommun för sophantering fram tom 2015 är för i år förändrad så att allt går via Samfälligheten. Det innebär att ni möjligen får en kommunfaktura för renhållningen tom 2015-12-31 men för renhållning fr.o.m 2016 skall ni betala det som angetts i faktura underlag från Samfälligheten. Därigenom sparar ni 1500 kr/år.

De som inte betalt kommer vi tyvärr att lämna för inkasso. Samtliga har kontaktats via email och för de som inte har email, fått skriftliga brev. Det är likaså en medlems ansvar, att läsa vad som informeras om via denna hemsida.

Något du är osäker på, välkommen att ringa till oss i styrelsen för klarläggande.// Ha en god vår säsong.

2015-12-29
Nyårs utmaning, var skall vi fästa årets ljuslyktor? Vi träffas kl 15.00 i föreningslokalen och bestämmer hur vi gör då vi nu fått uppleva en av de mer snöfattiga jul-nyårs dagarna. Glöm inte att betala er samfällighetsfaktura, instruktion enligt nedan på denna sida.

2015-12-14
Så stundar jul och nyårshelg, vi från styrelsen önskar er alla God Jul och Gott Nytt År. Påminner om att senast 30/12-15 betala er faktura för föreningen, nytt borrhål och i de fall ni har bebyggd tomt, sophanteringen 2016. Troligt är att vi alla får beakta att det kommer att vara en "inkörningsperiod" för hur soptömnings frekvensen blir nästa år, nu är tömningen planerad till var 14;e dag.
Tomtehälsning utifrån aktuella händelser.

2015-11-11 Införättad sophantering & kommunens beslut.
Nedan kommunen skriftliga beslut och därmed skall i princip allt vara klart för sophantering via Vesslans Samfällighet. Möjligen kan tömningintervall behöver justeras men de är i början fastställda till veckorna 2,4,6,8,10,12,14,16,21 och 24. Eventuell extra tömning skall beställas via Kristina Rudberg Göransson.
Kommunbeslut Sophantering Vesslans Samfällighet

2015-10-30 Utfall röstning extra stämma
Så har vi stängt röstningen och det var 42 st eller 83% som röstat för "SOP IMORGON" dvs. att sophanteringen skall ske via samfällighetens regi. Ingen röstade för "SOP IDAG" och uteblivna röster är 9 st.

Därmed så skickar vi in en ansökan 2/11 till Härjedalens kommun och det formella beslutet förväntas erhållas inom 2-3 veckor. Egen sopcontainer är beställd och förenings styrelseprotokoll resp. extra stämmans protokoll, är ute för att justeras därefter läggs de in på hemsidan. (Nu under "STYRELSEN" resp. "ÅRSTÄMMA")

Om inget annat tillstöter så SKA fakturan då betalas per 31/12 2015 enligt utskick. Då beskedet från kommunen tillställts oss, meddelas detta också på denna sida.

Mvh//Styrelsen.

2015-10-06
Nedan utskick skall ha nått samtliga medlemmar via mejl eller brev 1-5/10.

Vesslans Samfällighet – Extra Stämma Brevledes & Röstning av sophantering.

 

Bästa fjäll medlemmar,

 

I bilagan finns beredningen av de ärenden som medlemmarna begärt vid den års stämma som ägde rum påsken 2015 och som informerats om vid städ dagen 19/9-15 samt via www.vesslans.se

 

 

INSTRUKTION

1. Läs bilagan

2. Lämna er röst senast 28/10-15, per rösttalong eller via mail.

3. Läs röst utfallet på www.vesslans.se, publiceras 30/10-15

4. Är medlemmarnas röster majoritet dvs för alternativet "SOP Imorgon" skall fakturan betalas per 31/12.

5. Är medlemmarnas röster EJ majoritet, verkställs INTE "Sop Imorgon" dock verkställs borrningen av nytt vattenhål och dess finansiering kommer då att beslutas på ordinarie årsstämma påsk 2016

 

För de med obebyggd tomt har föreningen en förrättning där alla fastigheter har 1.0 i andelstal det innebär att alla har lika rösträtt dock då de idag inte betalar för sophantering kommer så ej att ske förrän tomt är bebyggd och då av kommun att betrakta som hushåll.

Samfällighetens funktion och tillgång till vatten, debiteras lika oavsett bebyggd eller obebyggd fastighet.

 

Med Vänlig Hälsning

Styrelsen
Bilaga bebyggd
Bilaga obebyggd


2015-10-02 - Extra Stämma brevledes
Under dagen har per email och brev utskick skett till samtliga fastighetsägare. Viss risk finns att adresser är felaktig så om ni i början av nästa vecka saknar detta utskick, vänligen hör av er till webmaster@vesslans.se eller 070 540 1910070 540 1910.
Skrivelsen behandlar den av medlemmarna begärda sophanterings översynsn samt vårt mer akuta behov av att säkra vattenförsörjningen för våra fastigheter.

2015-09-20 - Städdagen i summering.
Än en gång så var stämningen på topp och städdagen samlade ett trettiotal behjälpliga medlemmar. Vi började dagen med att informera om styrelsens beslut avseende åtgärder på nedre pumpstation, styrelsens beslut avseende sophantering och så även beslut avseende hjärtstartare dvs. de tre aktivitetr som årsstämman ombett styrelsen att bereda. (Se även styrelseprotorkoll 20150919 med bilagor.) Alla medlemmar kommer under sept./okt. att få ett "extra årsstämmobrev" för att besluta vad avser sophanteringen. Årets städdag förlöpte sedan såsom planerat och alla fantastiska medlemmar fixade våra åtgärdsaktiviteter. Kan inte uppmärksamma alla här men reflekterar spontant över Jans F´s årliga bidrag med röjsågar och tillbehör, lån av traktor från Göransson Rudberg som tyvärr vid dagens slut gick sönder och de insatser som fräschade upp båda våra pumphus. Allt annat lika högt värderat men härmed är några av alla aktiviteter omnämnda. Varmt tack till alla som bidrog, tack vare er insats kan vi alla njuta av ett väl fungerande och trivsamt fjällområde.//Styrelsen

2015-09-07 Inför vinterns skoter åkning i vårt område.
Ett flertal medlemmar har framfört önskemål avseende skotertrafiken i vårt område. Som vi alla vet så är skotertrafik på våra vägar INTE tillåtet, tyvärr förekommer det ibland. Enklast är då om de som reagerar på detta direkt tilltalar de som kör och om så krävs dennes målsman. Vi har egna anslutningsleder som skall användas och om vi själva väljer att använda andra ut/till farts vägar som blir störande för stugmedlemmar, så påtala detta för varandra i god ton. (Exempelvis åkning på den uppröjda kraftledningsgatan.) För mer information vänligen beakta vad som finns under sidan "Stadgar" i ärendet.//Mvh Styrelsen

2015-08-25 Inbjudan till städdagen 19 september 2015
Nu njuter vi av sommarens avrundning och under "KALLELSER" hittar ni inbjudan med årets agenda inför lördagen den 19 september. Vi börjar i år med en liten information och diskussion kring några förenings punkter sedan gör vi klart årets uppfräschning i vårt underbara fjäll område. Välkomna önskar styrelsen.

2015-05-25 - Vattenförsörjningen
Våren har bjudit på ett långsamt tinande av snötäcket och trots det, så har vi tyvärr fått stänga nedre pumpstation härom veckan då det tränger in vattens om gör att drickvattnet blir brunt. Så tillsvidare får alla vatten från övre station och det är önskvärt att alla brukar nuvarande vatten omsorgsfullt dvs kanske inte fyller badbaljor dagligen. Efter ett antal åtgärder är det trots allt mest troligt att vi måste borra ett nytt kvalitativt vattenhål i nedre station och därmed säkra att vårt område har fortsatt god vattentillgång. Styrelsen återkommer i ärendet.

2015-04-24 Vinterns avslut
Så är en mycket fin säsong till ända, helgen bjuder på final aktiviteter och tiden till trots, bra med snö för skidåkning. Nu har även styrelseprotokoll och årsmötet klarats av samt att protokollen finns på plats under hemsidans rubriker. Styrelsen har också förberett beslutsunderlag för två större begärda aktiviteter, alternativ sophantering och ett beaktande om en hjärtstartare i föreningen. Bägge kommer att presenteras i samband med städdagen för ett beslut av medlemmarna. Ha en riktigt fin säsomgsavslutning, god sommar och vi hörs. //Styrelsen

2015-01-30 INFÖR ÅRSMÖTET
Nu finns kallelsen för årsmötet 2015 på PÅSKAFTON (ej långfredag) under rubriken "KALLELSER" med tillhörande verksamhetsberättelse samt årsbokslut. Därutöver ber vi dig som medlem att klicka på "STYRELSEN" och därefter i vänstra kanten öppna "medlemsförteckningen". Försäkra dig om att vi har rätt kontaktuppgifter och en användbar mejladress. Tills dess, njut av fjället!

2015-01-30 MOTION AVSEENDE FRAMTIDA GÅNGBANA
Under "Styrelse" finns utifrån ett önskemål, styrelsens inskick till vägföreningen för att stödja arbetet avseende en gångbana mellan skalet och vargen. Säkerhet och en trevligare promenad/spark väg är något som vi ser positivt på att anlägga.

2015-01-07 FÖR KÄNNEDOM inför SKID SM
Pga snöbrist i Leksand har Skid SM flyttats till Vemdalen och Vargens Värdshus är utgångsplast för evenemanget. För att kunna lägga lite trevliga banor har Destination Vemdalen frågat oss om tillåtelse att vid behov, nyttja våra skoteranslutningsleder för några skidspår. Vi har sagt OK till detta kommande helg dock påpekat att vi inte vill ha någon fortgående genomfarts trafik i området.

2014-12-17
Så närmar vi oss jul och för de som har möjlighet, ses vi föreningslokalen på nyårsafton kl 15.00 för att sätta ut årets ljuslyktor. Från oss i styrelsen tillönskas en riktigt God Jul & Gott Nytt År, tack för ett bra samarbete i samfälligheten.
2014-11-25 - Inför i vinter
Så stundar svalare tider och bra att säkra så att fastigheten har grundvärme samt huvudavstängare för vatten. Nu vid hög luftfuktighet så har det visat sig att en del luftvärmepumpar isar igen. Vill du prova att "frosta av" så är ett tips att lägga på ett täcke/filt, kör kyla istället för värme så tar pumpen inneluften för att tina av ytterenheten. Vi har under november tagit det årliga vattenprovet för båda stationerna och vårt vatten håller god kvalite. Mer spännande är att för en tid sedan sågs en Björn passera Vesselstigen, på väg uppåt mot vårt fjälls södra sida, korsandes tomten mellan "Ullmarks och Vänns" för att bekvämt gå uppför B Anderssons uppfart och sedan i riktning mot Varggranstjärn. Så, håll soppåsar inomhus och i sopcontainern, annars kanske någon "nallar" på verandan.

2014-09-13 - Helt fantastiskt!
Vilka underbara medlemmar vi är i föreningen. Städdagen var utöver det fina vädret, fantastisk. I bästa samklang gjorde vi vårt område och våra lokaler, till toppskick igen. Visst, finna alltid något som vi missat i planeringen men vi är otrliga på att lösa saker,tillsammans. Några exempel, kan inte skriva alla men här ett axplock; Kaffet fixade Ulla, Traktor fixade Leif, Tryckregulatorn fixade Lasse, Övre pumpstation fixade Rolf-Mikael,Brasan fixade Kalle och många många slykörningar gjordes av Erik och Emma. Samtliga punkter på vår kallelse klarades av, tack för att ni finns allihopa.

2014-09-12 - Brunt vatten?
Sedan påsken har vi haft nedre pumpstation stängd dvs alla har fått sitt vatten från övre station. Under dagen och kanske under några tappningar i helgen, har vi alla fått lite brunt vatten, detta har berott på;
- Övre stations filter är nu smutsigt sedan vi alla kört på den en längre tid, detta rengöres under städdagen.
- Nedre station. För att vi alla skall ha vatten över helgen och då vi rengör övre station, har under fredagen Lars-Erik och Johannes, rengjort och renkört nedre station, detta har förorsakat att ni kan ha fått lite brunt vatten i era tappningar.

Efter fredagens och lördagens rengöringar samt nu återstart av nedre station, matas återigen vår samfällighet av de båda stationerna. Troligt att vi kanske får göra en filterrengöring igen vid årsskiftet, mycket beroende på vilka volym som tappas i våra stugor. Vi hoppas därmed att vi än en gång får en problemfri härlig vinterperiod och fortsatt gott vatten.

2014-08-26 - Inför städdagen 13/9 kl 09.00
Så är det dax igen att innjuta lite härlig fjälluft i goda vänner lag, inbjudan under "Kallelser"
OBS; Brasan är primärt avsedd för sly och röjnings material, byggskräp och större volymer eldningsbart, hänvisas till Miljötippen i Hedeviken och inte i samband med föreningens "städdags tipp", tack.

2014-05-20 Behöver du en fyrhjuling?
I vårt område finns en CF Moto X5, landsvägs reg. årsmodell 2010 dock uttagen 2013 som används för lite, endast 38 mil. Dragkrok, vinsch, skyddsruta, packväska och extra lång stabilare modell med dubbeldyna, ryggstöd, åkhandtag samt grymt bra vinterplog. 15 tkr under nypris, nu för 47 000 SEK.
Ring 070 5401910070 5401910//Björn
2014-02-25
Nu finns inbjudan/kallelse till årsstämman 2014 under "kallelser" och notera att vi bytt dag för att alla skall kunna nyttja långfredagen bättre. Lördag 19/4 kl 08.30 är mötestid.

2014-01-21
Destination Vemdalen har kontaktat oss och framfört önskemål om fastighetsägarnas engagemang och synpunkter avseende nedan  förstudie samt möjlighet till att lämna synpunkter via länken http://www.vemdalen.se/Vemdalen/Fri-Skoterakning/

2014-01-07
Det pågår ett arbetet kring olika former av leder och hur de skall utvecklas, i vårt fjällområde. För er som vill läsa mer om den förrstudie (i underlag benämt ledutredningsunderlag) som gjorts, så finns den i nedan länk. Inom kort följer ett diskussionmöte mellan markägare, destination Vemdalen och de övriga intressenterna. För oss som sedan länge valt att lösa bl.a. skoteranslutningar på ett enklet och bra sätt, hoppas vi att besluten leder till fortsatt goda möjligheter att utöva våra fritidsintressen utan större inskränkningar på frihet samt negativ påverkan på kostnaden för utövandet.

LEDUTREDNINGSUNDERLAG

2014-01-01
Under nyårsafton samlades "tappra" sju, Björn, Peter, Olle, Lars-Erik, Alf, Janne och Mikael för att i förvåning, fylla de tomma ljuslyktorna och sedan till glädje, tända upp föreningens vägar i nyårs aftons prydnad. Såsom alla pigga, samlade vi åter in lamporna under nyårsdagens förmiddag, skönt med lite uppfriskande morgonluft denna dag. Nästa städdag skall vi komma ihåg att även fylla dessa samt kanske ordna någon förenkling i dess hantering. Kreativa förslag mottages varmt. Nästa föreningsaktivitet år årsstämman som i år flyttats till Påskaftons morgon, se föregående protokoll.

!2013-11-16
Utifrån vår begäran har vi på nytt fått "Skoterdispens" för våra väl fungerande anslutningsleder, förlänger vår nuvarande och då för perioden 2014-05-02 tom 2017-05-01. Nu börjar det frysa på och temperaturen faller, säkra så att du slipper överraskningar i din vattenförsörjning dvs. huvudavstängare och vid behov, värmekabel. Som vanligt ses vi vid föreningslokalen för de som har tid och lust, nyårsafton kl 15.00 för att tända lyktor och pryda föreningens vägar i samband med nyårsfirandet.

2013-10-15
Så har våra kära fjällvänner på Lämmelstigen 1, familjerna Andersson och Jönsson, efter många års samkväm i föreningen, valt att sälja sitt paradis. Vi tackar för den fina tiden tillsammans och passar samtidigt på att hälsa de nya ägarna från Sundsvall, Henrik Svedin och Sara Andersson, välkomna till området.

2013-08-24
Så drar det ihop sig till årets städdag igen efter en helt fantastisk Svensk sommar. I år något tidigare och då ses vi kl 09.00 den 14/8 vid föreningslokalen för de som har möjlighet och arbetslust. Vi kör vidare på konceptet "arbetslag" och fördelningen finns i inbjudan under denna sidas rubrik "Kallelser". Väl mött önskar styrelsen.

2013-07-14
På jakt efter en skoter till vintern? Nu finns det under "styrelsen" och "köp & sälj" 3 maskiner till salu. Två ganska nya Yamaha fyrtaktare samt en lite äldre Artic som lämpar sig för nybörjar träning. SÅLD Yamahan Multipurpose.

2013-06-09
I samband med att vi nu ALLA äntligen betalt avgiften för vårt vatten så har också ett antal intressanta diskussioner kring olika avgifter och dess principer, avhandlats med fastighetsägare. Beklagligt nog tillämpas olika andelstals lösningar av Lantmäteriet vilket baserat på årsavgiftens storlek och andelstal, får lite varierande utfall för var och en. Nedan en förenklad bild av "avgifts vardagen" och då, oavsett våra fastigheter status, så är i faktiska kronor, vårt vatten billigast, oavsett konsumtionsmängd, hushåll, hus eller typ av boende.

Avgifts Ca pris/årCa pris/år 
jmf/översiktAndelarVesslansEx StklmKommentar
Vatten1.0/fastighet400/fastighet321550 kbm jmf med ca 150 kbm permanent
AvloppOlika2360/hushåll93020-35 poäng a 118 kr för Fritid jmf med permanent
VägOlika2300/hus00,2-0,5-1-1,5 och 2,0 i andelstal
Renhållning1.0/hushåll27001896
Lite sopor i container jmf 190L kärl som töms 26ggr/år

2013-06-01
Fjället bjuder på sommarprakt och supervärme. Tyvärr utstår fortfarande några betalningar, trots påminnelser såväl via hemsidan som skriftligen i brevlådan. Så då återstår ett litet telefonsamtal till berörda. Vi har under en tid igen haft ökad elförbrukning på nedre stationen, vilket visade sig vara pga. en läckande serviseledning i en fastighet i nedre delen av området. Vattnet nu avstängd efter inspektion av Lars Erik och fastighetsägaren informerad.

2013-04-08 VIKTIGT
Se till att betala den anvisade utdebiteringen, enligt nedan. Osäker om du har betalt, slå gärna en signal till kassör Lars-Erik för klargörande. Nu finns även protokoll från styrelsemöte och årsstämman inlagda, orginalen är signerade men av skanningpraktiska skäl, är de på hemsidan inte signerade men desamma som orginalen.

2013-02-01
Under "Kallelser" finns nu inbjudan till årsstämman 2013, verksamhetsrapport och bokslut 2012. Välkomna på långfredag till föreningslokalen.//Styrelsen

2013-01-23 PÅMINNELSE
Vid årets slut fanns 5 betalningar gjorda av de 51 fastigheterna och än finns tid kvar tom 31/3-13, såsom fasttälldes vid fjolårets årsstämma. Nedan en summering av tidigare utdebiteringsinformation.
"Vid årsstämman april 2012 beslutatde att göra en utdebitering på 2000kr/fastighet, se protokoll. För att klara den löpande likviditeten behöver föreningen dessa pengar senast 2013-03-31. Fram tills dess kan du betala in när det passar på Vesslans Samfällighets plusgirokonto 46 70 58-4. Ange ditt namn samt helst fastighetsbeteckning.//Mvh Styrelsen och kassören."

Vi har även påbörjat kallelse/verksamhetsrapport/bokslut inför årsstämman i slutet av mars 2013, utskick sker vid månadsskiftet Jan/Feb via hemsidan och på de av er angivna email adresserna. Glädjande nog har vårt ansvar fungerat väl och ekonomin är fortsatt ordnad, vi håller tummarna och hoppas undvika överraskningar.

2012-11-21 NYHETER

  • Glöm inte betalning av utdebiteringen, se 2012-09-25 deadline 31/3-13
  • Rubriken "Fjällfoto" är ny, här samlar vi bilder för ögats njutning & goda minnen.
  • En "Årskalender" med våra aktiviteter finns nu inlagd, utfall att.....
  • Senaste styrelseprotokollet är nu inlagt
  • På nyårsafton sätter vi ut våra trevliga ljuslyktor, samling 15.00 (Ordf. bortrest.)

2012-09-26
Skoter sugen? Klicka på "STYRELSE/PROTOKOLL" och sedan på den nedre röda ytan med "KÖP&SÄLJ", här finns två fina "kattor" till salu varav en lämplig träningsmaskin för större barn.
2012-09-25
Vid årsstämman april 2012 beslutatde att göra en utdebitering på 2000kr/fastighet, se protokoll. För att klara den löpande likviditeten behöver föreningen dessa pengar senast 2013-03-31. Fram tills dess kan du betala in när det passar på Vesslans Samfällighets plusgirokonto 46 70 58-4. Ange ditt namn samt helst fastighetsbeteckning.//Mvh Styrelsen och kassören.

2012-09-24
Fantastiskt! Årets städdag förbrukade 60 hamburgare och ett gott sällskap, anslöt för att under trivsamma umgängesformer, fixa årets uppdrag. Ett extra tack till "lagbasar" och de som bidrar med maskiner, underlättar avsevärt arbetet.
bild-1jpg
2012-08-29
Nu finns inbjudan/kallelsen till städdagen 22/9 kl 9.00 vid föreningslokalen, under fliken "Kallelser". Välkomna önskar styrelsen.

2012-07-30
Årets städdag är 22/9 och vi lär knappast behöva "dikesröja" med anledning av hur det ser ut efter kommunen grävning, några saker ska vi ändå göra trots fjolårets stora arbetsinsats. Mer under "kallelser" i augusti. Petra Eurenius på Härmelinstigen säker stuga att hyra under v 52 samt 9 och 13 nästa år. Någon som avser att hyra ut finner kontakt via medlemslistan.

2012-06-30
Vi tackar för alla åren med ett fantastiskt utbyte med familjen Asbjörn och Sonja Norling som nu valt att sälja sin stuga till fortsatt glädje för nya ägare, välkomna familjen Freddie och Eva Hellman. Samfälligheten och styrelsen framför sitt varmaste tack för ditt (Asbjörns) bidrag i vår verksamhet och området.

2012-06-25
Avloppsentreprenaden fortsätter och det som nu sker utförs av Nordgren Entreprenad i Rätan AB (Anders Nordgren). Vill ni komma i kontakt så är det 070 395 24 95070 395 24 95 alternativt www.nordgrenentreprenad.se

2012-04-18
Protokoll från årsstämma och styrelsemöte finns nu inlagda. Fjället fick åter vinter då ca 3 dm nysnö kom den 16/4 och backar samt spår, uppnådde säsongsbästa inför slutspurten.

2012-03-28 115 mil på skoter, Vesslan till Jukkasjärvi ishotell
Lördag 24 mars startade 4 tappra i tövädret för att styra kosan norrut. I Storåbränna (norra jämtland) havererade Björns skoter så att all bensin i tanken läcket ur och det var inte möjligt att lösa på plats och under söndagen, så drömresan fick för min del avbrytas. Övriga 3 med Björn B, Jan F och Bengt A fortsatte enligt vår plan och åkte via Gäddede till Borgafjäll.(10tim). Måndagen i hällregn från Borga via Tärnaby, underbara kungleden och till Ammarnäs(10tim). Tisdagen från Ammarnäs via Adolfström/Jäckvik och Årrenjakka, till Kvikkjokks fjällstation.(9tim) Idag onsdag bär det iväg från Kvikkjokk till Jukkasjärvi ishotell för att gå "i mål" och sedan åka tåg tillbaka på torsdagkväll. Ett mycket tufft töväder, blött,regn och hård blåst i Väster resp Norrbottens fjällen. Vi håller tummarna för en god tur nu på slutspurten och att få höra mer, på årsstämman om detta spännande äventyr utfört av "riktiga karlar" från Vesslans sällskap.
img_0633jpg

2012-03-13
Ännu en intressent som vill erbjuda oss hjälp med avloppsgrävning eller andra schaktbehov, grus eller vad ni kan behöva. Prata med Per-Einar Kallin med familj som ni hittar på www.akeriet.se eller kan ringa på 0684 301490684 30149 alt 0684 302900684 30290. Jämför med nedan alternativ eller andra egna känningar för att hitta en lösning som passar er alla.

2012-03-12
Du som funderar på att gräva in den egna tomtanslutningen för kommunalt avlopp i vår/sommar/höst. Jag träffade Jocke Kristoffersson (Vemdalsgrävaren) i ett annat sammanhang i helgen och han vill gärna offerera och göra våra anslutningsuppdrag. Vill du veta mer så ring Jocke på 0705 18 0 5210705 18 0 521, hälsa från Björn så hoppas jag att ni finner en bra lösning.

2012-02-20
En allt skönare del av vintern är på plats, längre ljus, mindre kyla och alla längtar till årsstämman 2012. För er kännedom finns nu kallelse/verksamhetsberättelse/årsbokslut under "kallelse" och filen "åsstämman 2012". Väl mött önskar styrelsen. 4 av de förtroendevalda kommer 24/3 att påbörja en långresa på snöskoter från Vemdalen till Jukkasjärvi, en prövning som förmodligen blir mer krävande en årsstämman.

2012-02-05
Nu blev det vinter "på riktigt" dvs. kylan kom och det har pendlat mellan 15-25 minusgrader runt våra stugor senaste veckan. Kanske dax att kolla att grundvärme och vatten är i sin ordning, tråkigt när skador uppstår och allt besvär därefter. Webmasterns värmepanna stannade förra helgen, tur att jag var på plats och fick dit en serviceman som bytte en brunnen kontaktor.

2011-12-04
Tiden flyger iväg och hösten har bjudit på en annorlunda, mild och grön tid. Elräkningen blir billigare men visst, för fjäll och julkänslan, är snön mer än välkommen. Några av våra "tomtar" i området, nämligen Olle och Kalle, har varit förutseende och rensat upp samt isolerat i våra vattenkopplings brunnar, så fantastiskt med initiativ som gör oss än mer rustade för vintersäsongen,tack.

Inom kort är många av oss på plats och som traditionen bjuder, så ses vi i föreningslokalen kl 15 på nyårsafton för att förbereda årets ljuslyktor på föreningens vägar.

Tillönskar en fortsatt trevlig decembermånad och God Jul, vi ses på fjället.//Styrelsen
tomtenjpg

2011-10-22 Lite INFO

Destination Vemdalen ser just nu över skoterleder, skidleder,
vandringsleder, bilvägar o s v inom Vemdalenområdet. Våren 2013 påbörjas upprustningar, bl.a. väg 315 med stigningsfiler, rondeller och breddning.
För att nyttja de leder som Vemdalens Skoterklubb sköter, skall man ha ledbevis, övriga typ Nordic Area, har inga avtal klara och således ingen avgiftsplikt.
 
 
I pågående arbete är tanken att bilda ett ledbolag som sköter alla leder och det ingår även ett beaktande av skoterled fram till skalet med parkering, ett önskemål från många som vistas i området.

2011-09-18
Fantastiskt! Årets städdag bjöd på en helt underbart väder och naturligtvis, lika underbara människor som deltog och gjorde en helt suverän insats. Vi fick oerhört mycket gjort, brasan slog nog rekort, likaså lassen till återvinningsstationen och röjningen. Ett extra varmt tack till de som bidragit med plogkäppar och på andra sätt, lånar ut röjsågar och verktyg så att vi kan hålla området i toppklass.
img_0485jpg

2011-08-21
Nu finns inbjudan till städdagen under "kallelser" och grävningen för avloppsanslutningar fortsätter i området, förhoppningsvis utan besvär för flitiga stugbesökare. Vi ses den 17;e kl 09.00 vid föreningslokalen//Styrelsen.

2011-07-08
Vi har nu fått förnyad skoterdispens för våra anslutniningsleder 2011 tom 2014, tack vare skötsamma förare och god skötsel av våra leder. Snart är det skoter dax igen!2011-06-07 - Begränsad framkomlighet

Nu påbörjar kommunen grävningen i vårt område och för att inte skada tomterna läggs grävmassorna på vägarna vilket kommer att innebära trafikstörningar dvs. inte alltid framkomligt ända fram till stugan. I möjligaste mån kommer de att försöka hålla vägarna öppna när de inte jobbar, nattetid. Så ha tålamod och hitta en lämplig parkering som inte blockerar när vägen är avstängd.

2011-06-01 VA NYTT

Sommaren närmar sig så även har vi fått besked att kommunen avser att påbörja avloppsgrävningen under vecka 23. Se "STYRELSEPROTOLL" och länken för VA. Ledning A påbörjas nu och hela området med ledning B och C slutförs under året. Respektive fastighetsägare ombesörjer i samråd med kommunen, hur och när ni avser att koppla på/ansluta ert avlopp.

2011-04-25 INFORMATION AVSEENDE KOMMUNENS VA EXPLOATERING

Ett förtydligande som också framfördes vid årsstämman. Samfälligheten och dess styrelse har inget ansvar för den pågående avlopps (VA) grävningen. Däremot gavs ett uppdrag av medlemmarna vid tidigare årsstämma att samordna information avseende kommunens arbete. Intresse och anmälan avseende avloppsanslutning är en uppgörelse mellan fastighetsägaren och kommunen, det står var och en fritt att kontakta kommunen i frågan. Vi kommer att fortsätta samordna information och hålla er uppdaterad, ett frågor & svar dokument upprättas och läggs under rubriken "STYRELSE/PROTOKOLL".

2011-04-23

Vilket kanonväder som vi alla fick njuta av till påsken. Däremellan hann vi med ett styrelsemöte & årsstämman, protokollen finns nu på hemsidan. Ha en fortsatt god vår.

2011-03-14

Så även i år verkar snön ha packat sig väl på våra tak. Så för att sova lugnt är det att rekomendera att skotta av taket innan vårvärmen kommer och ökar taktrycket.

taketjpg

2011-03-07

Kallelse årsmötet - långfredag

Så närmar vi oss påsken och såsom traditionen bjuder, ett årsmöte i Vesslans Samfällighet. Under "Kallelser" finner ni inbjudan med året agenda, verksamhetsrapport och bokslut 2010.

Väl mött//Styrelsen.

 

 screenshot_3png

2011-01-09

Så blev det nytt år, igen. Ett härligt gäng samlades på nyårsafton för att fixa ljuslyktor och pynta "Vesslans område" med väglyktor. Vattenförsörjningen fungerar normalt dvs. felfritt, någon hade såsom vi gissade frusna fastighetsanslutningar. Inför kommande säsonger så är det kanske bra att installera värmekabel utifall att. Styrelsen tillönskar alla god fortsättning och i slutet av mars kommer kallelsen till långfredagens årsmöte.


dsc01326jpg

2010-12-14

Vattenläckan är nu lokaliserad och det var en fastighet på Renstigen som hade läckage på den egna anslutningsledningen till föreningens kopplingsbrunn. I samråd med fastighetägaren stängdes deras kran i kopplingsbrunn, därmed är tryckmanometern stabil och inget mer läckage i diket. Inför stundande juletid kommer vi såsom traditionen bjuder, att träffas vid föreningslokalen på nyårsafton kl 15, fylla lyktor och skapa nyårsstämning i området. Vi ses, God Jul & Gott Nytt !

santa30gif

2010-12-05 OBS VATTEN UPPMÄRKSAMHET !

För ca 1 vecka sedan var det ett längre strömavbrott samtidigt som det var ca -20 grader. Vi kan se att nedre pumpstation tappar lite "vattentryck" vilket troligen innebär att någon anluten fastighet har ett läckage och att vi får en ökad elkostnad. Från besök i området i helgen verkar det också som att någon fastighet har fruset anslutningsvatten. För din egen skull, KOLLA ERA VATTENKOPPLINGAR så kan ni undvika obehagliga överraskningar.

2010-11-30

Så inför december har Samfällighetens "julekassa" till fullo fyllt på av tomtenissarna dvs. alla har betalt engångsutdebiteringen. Nu stundar skön vinter och kylan har tagit sitt grepp, hörde bl.a. om ett längre strömavbrott i området så ett tips är att grundvärme och vattenavstängare/funktioner, är under kontroll. Trevlig Advent!


2010-10-17

PÅMINNELSE 3

Vi saknar ännu 15 st inbetalningar enligt ÅRSTÄMMAN blev det en ENGÅNGSUTDEBITERING på 1500 kr. Inbetalas innan sista september 2010 på Postgiro 467058-4, ange fastighetsbeteckning.

Då dessa saknas får vi en kostnad på att manuellt administrera kopiering,kuvert och porto för att vara säkra påminnelserna når mottagaren, kan tyckas lite men många bäckar små.....

Ni som vet med er om att ni inte betalt, betala. Vid uteblivna betalningar per november, tvingas vi i värsta fall till dröjesmålsränta" och i sämsta fall, "inkasso" hantering. Trevligast att undvika mycket extra jobb för billigt & gott fjällvatten.

2010-09-29

Städdagen blev i år en av de mest snörika och vi var alla lite undrande över hur dikesröjning skulle kunna ske med 2 dm snö. Vädret rår vi inte över men det blev ändå en del bra saker gjorda, Leif körde undan allt ris med traktorn och Mikael samt Lars-Erik ägnande nästa 2 dagar åt att omkonstruerar reningsfiltret i övre pumpstation. Vid lunch bjöd Ulla, Matilda med assistans av Louise och andra på korv, kaffe och hembakat. Med allas hjälp och fantastiska insatser, ser vi fram emot en härlig vinter.

dsc01069jpg

2010-08-22

Nu finns kallelsen/inbjudan till städdagen inlagd under "kallelser", styrelsen träffas kl 19.00 på fredagskväll och städdagen börjar lördag kl 9.00. Nu när alla fyllt bärhinkarna med "Norrlands Guld" så är kassören tacksam för engångsinbetalningen enlig nedan påminnelse. Vi ses och hörs på kommande städhelg.

Det har varit en del "oväntade besök" nere vid Vargens husvagns camping, kanske läge att kolla stugan. Pratade även med Reaxcer som i år är sena med slamsugningen, tidgare år har detta skett i augusti, märkligt nog kunde ingen tidpunkt återkopplas.

2010-08-08

PÅMINNELSE

Som ett BESLUT från ÅRSTÄMMAN blev det en ENGÅNGSUTDEBITERING på 1500 kr. Inbetalas innan sista september 2010 på Postgiro 467058-4, ange fastighetsbeteckning.

I slutet av augusti kommer även kallelsen/inbjudan till städdagen som i år äger rum lördagen den 25 september.

2010-07-17

VEDBEHOV FÖR SKÖN VINTERVÄRME?

Behöver ni ved?, blandved eller björkved, halvtorr eller torkad, ring Martin och hälsa från Björn. Han ger er ett bra pris på kluven 30cm hemkörd ved i praktisk "big bag" påse på 1,5 kbm.

Telefon 070 238 12 97070 238 12 97

hemjpgjpg

2010-07-06

Sommaren är här och fjället är färgsprakande, tillönskar alla en skön sommartid, kanske finner ni avkoppling som dessa herrar. Vill också passa på att berätta att det blir en del kommunal grävning på Vesselstigen fr.o.m vecka 27, avloppsanslutning till fastigheterna 33:114 och 33:131. Kommunen har utlovat framkomlighet men visst kan det uppstå lite mindre störningar under grävarbetet,

fjalljpgjpg

2010-04-26

 

Problem med Reaxcers faktura? förklaring & lösning.

Fakturan är för 1:a halvåret 2010

"Det har blivit ett tekniskt fel när våra fakturor printades ut, så texten försvann (det ser OK ut på vår kopia).

Din faktura gäller grundavgift sophämtning halvår (318,50 exkl. moms)

Hämtavgiften ( 588,50 exkl moms) har inte blivit med på denna faktura, utan kommer att faktureras senare

Ekonomiavdelningen undersöker vad det har blivit för fel på OCR, du kan använda plusgiro 368930-4 och skriva

fakturanr eller kundnr i meddelandefältet. Bankgiro som finns på fakturan går också att använda"

2010-04-12

Nu finns protokoll från årsstämman 2010 och styrelsemötena upplagda. Som ett BESLUT från ÅRSTÄMMAN blev det en ENGÅNGSUTDEBITERING på 1500 kr. Inbetalas innan sista september 2010 på Postgiro 467058-4, ange fastighetsbetckning.

2010-03-07

Kallelsen till årsstämman 2010 på långfredag finns nu under fliken "Kallelser", varmt välkomna. Vi hoppas att påskvädret bjuder på klarblå himmel och sol,såsom vecka 8 & 9 varit.

2010-02-15

Här var det snöfyllt på taket!, kanske något att tänka på inför blötsnö perioden. Inom kort kommer även kallelsen inför årsmötet på långfredag. Ha ett skönt sportlov.

takjpg

2010-01-11

Helgerna bjöd på lite kallare väder och det påminner om att det alltid är bra att se över grundvärme och vattenavstängare, så att stugan mår bra. Nyår bjöd som vanligt på gnistrande kväll utifrån medlemmarnas initiativ till lyktor i området.

nyarjpgjpg

2009-12-09

Vilken suverän container vi slutligen fick och därmed är vi väl rustade för juletid. Apropå jul, det blir som vanligt samling för att fixa och sätta ut ljuslyktor på nyårsafton. Vi ses kl 15.00 i föreningslokalen. Tillönskar alla vesslor en underbar decembermånad och fridfull juletid.

tomtejpggif

2009-11-16

Så har vintersäsongen dragit igång, skidspår och några backar har öppnat och vi hoppas på fortsatt mer snö för en kanon säsong. Om ni har barn eller bar´nbarn som behöver fräscha skoterkängor eller ett par skidpjäxor kolla http://www.blocket.se/vi/24545019.htm

2009-09-28

Vemdalens finaste område? I helgen träffades ett 40-tal "vesslor" och området är njutbart för ögonen efter städhelgens insatser. Många röster hördes också kring uppslupningen till fika och grillning, vilket härligt socialt sällskap. Ett varmt tack till alla inte minst Kristina och Martin, Kalle och Louise, Olle och Gunvor, Lars-Erik och Ulla, som stod för "Vesslans café & grill".

OBS, släng inte flaskor i sopcontainern, de skall i källsorteringen vid hotellet. Om vi inte skärper oss, blir containertömningen än sämre.   Enligt Lillian på Reaxcer så skall vi ha en 6 kbm container, vilket hon ordnar med HerAB. Tömning är veckorna 38,42 och 50 sedan blir det ett nytt vinterschema.

2009-08-17

Vi närmar oss den tidpunkt då många träffas för att umgås och tillsammans fixa lite av samfällighetens åtganden. U nder "kallelser" hittar ni årets städdags aktiviter. Några lyckades bra med att samla ihop "Norrlands Guld" under fjällvistelsen, nedan ett bevis på detta.

hjortronjpg

2009-04-21

Protokoll från årsstämman och styrelsemötet finns nu inlagt under respektive "rubrik". Våren tog vid och en medlem delade med sig av nedan färgsprakande sköna fjäll.

vesslansspektrumjpg


2009-01-31

Årsstämmans kallelse med verksamhets och ekonomirapport finns nu att hämta under "Kallelser". Mvh Styrelsen

2009-01-15

Nu har vi fått ny dispens för skoteranslutningslederna, då det fungerat väl är dispensen tom 2011-05-01. Se beslutet under "styrelsen"

Innan januari månads slut kommer kallelsen och verksamhetsberättelsen inför årsmötet att publiceras under "kallelser". Väl mött // Styrelsen

2008-12-02

Så lackar det mot andra advent och julen kommer allt närmre. Vi tillönskar alla Julfirare en God Jul & ett Gott Nytt. Onsdag 31/12 kl 14.30 träffas de som kan i föreningslokalen för att ombesörja utsättningen av Vesslans årliga nyårs lyktor.Mvh Styrelsen

vesslansjpg

2008-11-24

Som många har märkt är sopcontainern borta sedan ca 3 veckor. I samtal med Härjelast idag så visade det sig att den är på reparation och skall återställas torsdag, denna vecka. Frid och fröjd inför julpyntningen.

2008-11-17

I helgen tog Bengt A ett härligt initiativ och fixade tillfälle för utbildning och eximination av skoterkort. 17 elever närvarade och vi utnyttjade bl.a föreningslokalen för teori utbildningen och sedan fyrhjuling och skoter för praktik. Det var lite blandat ungdom och äldre som drillades och nu står alla väl förberedda inför vinterns åkning. Ett varmt tack för initiativet.dsc01091jpg

 

2008-11-15

Så är åter övre pumpstation idrift. Lars-Erik, Olle och Bengt har hjälpts åt och installerat den renoverade pumpen. Lars-Erik har ockå rengjort filtret i nedre station så nu är allt klart för vintern.

 

 

 

2008-09-29

 

Vilken jättetrevlig uppslutning till städdagen. Väg och området röjdes så det stod härliga till, brasan blev rejäl och vädret var toppen. Övre pumphusets pump har tagits upp för renovering så att trycket kan vara lite lågt (nedre pumpstation försörjer just nu alla) och filtret har rengjorts. Samtliga uppdrag för dagen genomfördes såsom skoterleder,pumpstationer och området i sin helhet. Allt detta i den sköna solen och härliga luften. Dagen avslutades med korv och fika tillsammans så även ett fantastiskt lotteri arrangerat av Carl Hagman, där alla fick del av jättefina priser. Ett hjärtligt tack för att vi får umgås med så härliga fjällvänner, på återseende,styrelsen.

2008-08-28

Intresserad av luftvärmepump ? I samband med städhelgen dvs Fredagen den 26/9 kommer en representant för luftvärmepumpar i Hede att besöka Jan Forsberg. De som är intresserade kan kontakta Jan och om så önskas, närvara för att diskutera alternativa energilösningar. I bästa fall kan flertalets intresse ge ekonomiska fördelar vid inköp och installation.

2008-08-27

Nu finns kallelsen till städdagen och dess tänkta arbetsuppgifter att hämta under ovan rubrik "kallelse", klicka därefter på länken för "höstens städdag 2008". Väl mött önskar styrelsen.

2008-08-12

En underbar fjällsommar med ganska hyggligt väder och någorlunda fritt från flygfän, i alla fall från sista veckan i Juli och framåt. Nu stundar höstens städdag och styrelsen förbereder en elektronisk kallelse med arbetslista som kommer att läggas in på hemsidan. "Grabbarna" på kortet har slutfört arbetsdagen och bestämt sig för att gå och äta.

dsc00949jpg

 

2008-05-06

Så kom våren och snösmältningen är i full gång. Hus med källare eller andra "låga punkter" i byggnader och avlopp är utsatt vid stora vattenflöden. Kan isåfall vara värt att titta till sånt som befaras vara utsatt vid kraftiga vårflöden. En underbar bild som kombinerar vintern med vattnet.

varenjpg

2008-04-21

Nu har vi fått klart med bolagsverket att den gamla föreningen "Vesslans Ekonomiska Förening" är lividerad och att vi nu lever vidare med enbart "Vesslans Samfällighets Förening". Några år av omställning men nu har vi en robust verksamhetsform där våra rättigheter och skyldigheter finns dokumenterade och vi står rustade för fortsatt god framtida verksamhet i området. Beslutet finns att läsa under "STYRELSEN/PROTOKOLL".

2008-04-18

Härliga tider, nu börjar våren så även i fjällen. Passa på att njuta av vinterns slutspurt och ta det varsamt så går det bra. I detta fall gick det alldeles utmärkt och en rolig skoterdag fortsatte med ett härligt minne från bäcken.

fjallbackjpg

2008-03-31

Skottat taket ? Nu börjar det töa och snötyngden frestar på, många har skottat och andra inte. Vet du med dig att taksprång eller annat kan vara utsatt, så är tipset att ta bort lite kilon.

snodjup1jpg

 

2008-03-30

Nu drar det ihop sig till avslutning av påsken. Nysnö varje dag och i helgen har det vänt från minus till plusgrader. Ännu återstår några sköna Aprildagar. I år agerade sekretariatet och justeringsmännen snabbt med årsstämmornas protokoll, så nu finns dessa att hämta/läsa på hemsidan.

imga0067jpg

2008-03-18

Veckan har bjudit på sol, nysnö på morgonen och lagom temperatur. Vinter ser ut att hålla isig och det prognostieras mer snö och några grader kallare. Styrelsen tillönskar alla en skön påsk.

paskjpg

2008-02-11

Från ett soligt och - 5 gradigt Vemdalen vill vi uppmärksamma er på att årets kallelser för årsstämman, nu finns att hämta under fliken "Kallelser". Väl mött !

2008-01-23

Samfälligheten har nu erhållit samtliga inbetalningar och såvida inget oväntat inträffar har vi till skillnad mot nuvarande aktiebörs, en god ekonomi. Webmastern får löpande trevliga bilder, skickar med ett av fler underbara kort från vårt underbara fjäll.

20080113-1jpg

2008-01-21

Glädjande nog har vi just nu ca 130 cm i fjällen. Med denna snömängd är det många tak och andra täckta ting som får lite extra kilon då mildväder också varit aktuellt. Har du något taksprång eller annat som kan vara utsatt för snömängden ? en liten uppmaning att kolla läget om du vet att något är utsatt.

snodjup1_1jpg

2008-01-08

God fortsättning och tack till allas insats med att utsmycka våra vägar med ljuslyktor under nyårsaftonens eftermiddag. Vi fick en riktig vinter med snö och lagom temperatur, hoppas ni alla hann med och njuta lite av ledighet och aktiviter utifrån era intressen. Våra nya skoteranslutningar verkar fungera bra, såväl skotrar,skidåkare som vesslor verkar trivas på de preparerade spåren. Så även tomtarna med renar kom fram till stugorna.

dsc00445jpg

2007-12-18

Kommunen har nu gett sitt godkännande till våra anslutningsleder. Läs mer under "stadgar" och informera även stugans skotergäster för att undvika missbruk. Ha en undebar tur !

2007-12-14

En Riktigt God Jul och Gott Nytt År tillönskas Vesslans medlemmar, familjer och övriga fjällvänner.

Som ni kanske har sett så har Martin bl.a. sladdat upp de nya anslutningslederna för skoteråkningen, vi inväntar ännu kommunens godkännande. Så fort det är klar läggs anvisningar och kartan ut under " stadgar" så att alla kan ta del av dess tillämpning.

Vi som firar nyåret i området, brukar njuta av en trevlig belysningsutsmyckning av våra vägar på Nyårsafton. Vill du hjälpa till så träffas vi vid föreningslokalen kl 15 och förbereder lamporna samt utsättningen.

tomtejpgjpg

2007-11-21

Påminnelse, ännu återstår 8 st att betala den beslutade och med årsprotokollet, bilagda extrainbetalningen. Belopp och konto finns längre ner på nyhetsrullen. Vi har även fått lite underbara fjällbilder från vår lokala fotoexpert, Rut Marie. Underbart !

dsc00727jpg

dsc00769jpg

2007-11-11
Vintern närmar sig och vi har ca 40 cm snö på Skalet, 5 k spåret och barnbackarna hade smygpremiär i helgen. Styrelsen har via Asbjörn Norling förberett ansökan till kommunen för de anslutningsleder som ordningställdes i samband med städdagen.Förutsättningarna för en vit första advent och bra inledning inför julen, verkar goda. Vi ses och hörs !

2007-07-09
Vår hemsida www.vesslans.se har fötts. Hjärtligt välkomna till en mötesplats för oss medlemmar där vi virituellt utbyter våra kommunikationer. Ännu ett sätt att umgås utöver de personliga mötena på fjället.

Årmötesprotokollet har nått er alla och i kuveret en extra inbetalning,om så inte, hör av er till sekritariatet. Extra viktigt i år är att vi alla ombesörjer den extra inbetalningen (2000 kr) enligt årsstämmans beslut, lämpligen senast den sista September. Ange fastighetsbeteckningen som referens så blir det lite lättare för kassören och revisorerna.

Per september har ännu inte ca 10 st betalt.Vi ber er att ombesöja er betalning före årsskiftet, om något är oklart, kontakta styrelsen. (Ange fastighetsbeteckning och använd Bankgiro 197-7248)

2007-09-28
Styrelsen sammanträde och arbetade igenom verksamhetsuppdragen. Mer att läsa finns i länken STYRELSEN/PROTOKOLL

2007-09-29

Föreningens medlemmar samlades denna morgonkalla men sedan strålande höstdag. Dikessly och annat röjdes så att området ser riktigt trevligt ut. Släpkärra och traktor körde undan riset till brasmästarna nere på myren och sedan samlades vi alla till kaffe och korv, ombesörjt av Ulla med stöd av Karin och andras insatser. Dagen/helgen avslutade med plogruskor samt röjning och ordningsställande av skoteranslutningar inför vintern. Flitiga målare med Carl och andra ombesörjde blåa kryss för anslutningeslederna. Tack för en trevlig helginsats !

Höstgemenskap

Eld ansvaret

Skoteranslutning - Bro

Eldmästarvila

Brinnade intresse

Tänt vare här !

2007-10-22

Vintern stundar och fotofanatikern Rolf delar med sig av några underbara fjällbilder. Visst längtar du lite till........

vitatesterjpg

vitatransportenjpg 

vitahusetjpg                                  

All Rights Reserved...